原标题:《百家姓》全文注音朗诵版(配音频+动画录像+最美字帖)建议收藏!

价值观蒙学三大读物之一,全文注音朗诵版。百家姓(传统蒙学三大读物之一)

美高梅4858com 1

《百家姓》选择四言体例,句句押韵,就算它的剧情没有文科理科,但读来顺口,术数好记,与《三字经》《千字文》并称“三百千”,是华夏的启蒙读物,《百家姓》很具实用性,熟识它,于古于今都是有便宜的。《百家姓》是神州独有的学问处境,流传到现在,影响极深:它所辑录的多少个姓氏,呈现了炎黄种人对宗脉与血缘的显著承认感。

美高梅4858com 2
美高梅4858com 3
美高梅4858com 4
美高梅4858com 5
美高梅4858com 6
美高梅4858com 7
美高梅4858com 8
美高梅4858com 9
美高梅4858com 10
美高梅4858com 11
美高梅4858com 12
美高梅4858com 13
美高梅4858com 14
美高梅4858com 15
美高梅4858com 16
美高梅4858com 17

美高梅4858com 18

丁(Dīng)姓源出有四:

【百家姓全文】

下列读音都为普通话读音、姓氏部分原因:

儿歌《百家姓》

壹 、出自姜姓。据《元和姓纂》、《万姓统谱》、《通志·氏族略》等资料所载,太公望之子伋,谥号为齐癸公,子孙以其谥号为氏,称为丁姓。

Zhào Qián Sūn Lǐ

Zhōu Wú Zhèng Wáng

赵 钱 孙 李

周 吴 郑 王

Féng Chén Chǔ Wèi

Jiǎng Shěn Hán Yáng

冯 陈 褚 卫

蒋 沈 韩 杨

Zhū Qin Yoú Xǔ

Hé Lǚ Shi Zhāng

朱 秦 尤 许

何 吕 施 张

Kǒng Cáo Yán Huà

Jīn Wèi Táo Jiāng

孔 曹 严 华

金 魏 陶 姜

Qī Xiè Zōu Yù

Bǎi(Bó) Shuǐ Dòu Zhāng

戚 谢 邹 喻

柏 水 窦 章

Yún Sū Pān Gě

Xī Fàn Péng Láng

云 苏 潘 葛

奚 范 彭 郎

Lǔ Wéi Chāng Mǎ

Miáo Fèng Huā Fāng

鲁 韦 昌 马

苗 凤 花 方

Yú Rén Yuán Liǔ

Fēng Bào Shǐ Táng

俞 任 袁 柳

酆 鲍 史 唐

Fèi(Bì) Lián Cén Xuē

Léi Hè Ní Tāng

费 廉 岑 薛

雷 贺 倪 汤

Téng Yīn Luó Bì

Hǎo Wū ān Cháng

滕 殷 罗 毕

郝 邬 安 常

Lè(Yuè) Yú Shí Fù

Pí Biàn Qí Kāng

乐 于 时 傅

皮 卞 齐 康

Wǔ Yú Yuán Bǔ

Gù Mèng Píng Huáng

伍 余 元 卜

顾 孟 平 黄

Hé Mù Xiāo Yǐn

Yáo Shào Zhàn Wāng

和 穆 萧 尹

姚 邵 湛 汪

Qí Máo Yǔ Dí

Mǐ Bèi Míng Zāng

祁 毛 禹 狄

米 贝 明 臧

Jì Fú Chéng Dài

Tán Sòng Máo Páng

计 伏 成 戴

谈 宋 茅 庞

Xióng Jǐ Shū Qū

Xiàng Zhù Dǒng Liáng

熊 纪 舒 屈

项 祝 董 梁

Dù Ruǎn Lán Mǐn

Xí Jì Má Qiáng

杜 阮 蓝 闵

席 季 麻 强

Jiǎ Lù Lóu Wēi

Jiāng Tóng Yán Guō

贾 路 娄 危

江 童 颜 郭

Méi Shèng Lín Diāo

Zhōng Xú Qiū Luò

梅 盛 林 刁

钟 徐 邱 骆

Gāo Xià Cài Tián

Fán Hú Líng Huò

高 夏 蔡 田

樊 胡 凌 霍

Yú Wàn Zhī Kē

Zǎn Guǎn Lú Mò

虞 万 支 柯

昝 管 卢 莫

Jīng Fáng Qiú Miào

Gān Xiè Yīng Zōng

经 房 裘 缪

干 解 应 宗

Dīng Xuān Féi Dèng

Yù Shàn Háng Hóng

丁 宣 贲 邓

郁 单 杭 洪

Bāo Zhū Zuǒ Shí

Cuī Jí Niǔ Gōng

包 诸 左 石

崔 吉 钮 龚

Chéng Jī Xíng Huá

Péi Lù Róng Wēng

程 嵇 邢 滑

裴 陆 荣 翁

Xún Yáng Yū Huì

Zhēn Qū Jiā Fēng

荀 羊 於 惠

甄 曲 家 封

Ruì Yì Chǔ Jìn

Jí Bǐng Mí Sōng

芮 羿 储 靳

汲 邴 糜 松

Jǐng Duàn Fù Wū

Wū Jiāo Bā Gōng

井 段 富 巫

乌 焦 巴 弓

Mù Kuí(Wěi) Shān Gǔ

Chē Hóu Fú Péng

牧 隗 山 谷

车 侯 宓 蓬

Quán Xī Bān Yǎng

Qiū Zhòng Yī Gōng

全 郗 班 仰

秋 仲 伊 宫

Nìng Qiú Luán Bào

Gān Tǒu Lì Róng

宁 仇 栾 暴

甘 钭 厉 戎

Zǔ Wǔ Fú Liú

Jǐng Zhān Shù Lóng

祖 武 符 刘

景 詹 束 龙

Yè Xìng Sī Sháo

Gào Lí Jì Bó

叶 幸 司 韶

郜 黎 蓟 薄

Yìn Sù Bái Huái

Pú Tái Cóng è

印 宿 白 怀

蒲 邰 从 鄂

Suǒ Xián Jí Lài

Zhuó Lìn Tù Méng

索 咸 籍 赖

卓 蔺 屠 蒙

Chí Qiáo Yīn Yù

Xū Nài Cāng Shuāng

池 乔 阴 郁

胥 能 苍 双

Wén Shēn Dǎng Zhái

Tán Gòng Láo Páng

闻 莘 党 翟

谭 贡 劳 逄

Jī Shēn Fú Dǔ

Rǎn Zǎi Lì Yōng

姬 申 扶 堵

冉 宰 郦 雍

Xì Qú Sāng Guì

Pú Niú Shòu Tōng

却 璩 桑 桂

濮 牛 寿 通

Biān Hù Yān Jì

Jiá Pǔ Shàng Nóng

边 扈 燕 冀

郏 浦 尚 农

Wēn Bié Zhuāng Yàn

Chái Qú Yán Chōng

温 别 庄 晏

柴 瞿 阎 充

Mù Lián Rú Xí

Huàn ài Yú Róng

慕 连 茹 习

宦 艾 鱼 容

Xiàng Gǔ Yì Shèn

Gē Liào Yǔ Zhōng

向 古 易 慎

戈 廖 庾 终

Jì Jū Héng Bù

Dū Gěng Mǎn Hóng

暨 居 衡 步

都 耿 满 弘

Kuāng Guó Wén Kòu

Guǎng Lù Quē Dōng

匡 国 文 寇

广 禄 阙 东

ōu Shū Wò Lì

Yù Yuè Kuí Lóng

欧 殳 沃 利

蔚 越 夔 隆

Shī Gǒng Shè Niè

Cháo Gōu áo Róng

师 巩 厍 聂

晁 勾 敖 融

Lěng Zī Xīn Kàn

Nā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng

冷 訾 辛 阚

那 简 饶 空

Zēng Wú Shā Niè

Yǎng Jū Xū Féng

曾 毋 沙 乜

养 鞠 须 丰

Cháo Guān Kuǎi Xiāng

Zhā Hòu Jīng Hóng

巢 关 蒯 相

查 后 荆 红

Yóu Zhú Quán Lù

Gě(Gài) Yì Huán Gōng

游 竺 权 逯

盖 益 桓 公

Mòqí Sīmǎ

Shàngguān ōuyáng

万俟 司马

上官 欧阳

Xiàhóu Zhūgě

Wénrén Dōngfāng

夏侯 诸葛

闻人 东方

Hèlián Huángfǔ

Yùchí Gōngyáng

赫连 皇甫

尉迟 公羊

Tántái Gōngyě

Zōngzhèng Púyáng

澹台 公冶

宗政 濮阳

Chúnyú Chányú

Tàishū Shēntú

淳于 单于

太叔 申屠

Gōngsūn Zhòngsūn

Xuānyuán Línghú

公孙 仲孙

轩辕 令狐

Zhōnglí Yǔwén

Zhǎngsūn Mùróng

钟离 宇文

长孙 慕容

Xiānyú Lǘqiū

Sītú Sīkōng

鲜于 闾丘

司徒 司空

Qíguān Sīkòu

Zhǎng Dū Zǐchē

丌官 司寇

仉 督 子车

Zhuānsūn Duānmù

Wūmǎ Gōngxī

颛孙 端木

巫马 公西

Qīdiāo Yuèzhèng

Rǎng sì Gōngliáng

漆雕 乐正

壤驷 公良

Tuòbá Jāgǔ

Zǎifǔ Gǔliáng

拓跋 夹谷

宰父 谷梁

Jìn Chǔ Yán Fǎ

Rú Yān Tú Qīn

晋 楚 闫 法

汝 鄢 涂 钦

Duàngān Bǎilǐ

Dōngguō Nánmén

段干 百里

东郭 南门

Hūyán Guī Hǎi

Yángshé Wēishēng

呼延 归 海

羊舌 微生

Yuè Shuài Gōu Kòng

Kuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín

岳 帅 缑 亢

况 郈 有 琴

Liángqiū Zuǒqiū

Dōngmén Xīmén

梁丘 左丘

东门 西门

Shāng Móu Shé Nài(Mǐ)

Bó Shǎng Nángōng

商 牟 佘 佴

伯 赏 南宫

Mò Hǎ Qiáo Dá

Nián ài Yáng Tóng

墨 哈 谯 笪

年 爱 阳 佟

Dì wǔ Yán Fú

《Bǎi Jiā Xìng》Zhōng

第五 言 福

《百家姓》终

赵Zhào:造父为姬欢驾驶,穆王把赵城赐了给她,其子孙以国为姓。赵玄郎是明代的开国圣上,据书上说赵姓放在第二人与此有关。

有关《百家姓》与《三字经》、《千字文》的分别,南梁历史学家吕坤曾说过:“初入社学七岁以下者,先读《三字经》以习见闻,读《百家姓》以便日用,读《千字文》以明义理。“

贰 、出自丁侯的儿孙。据《姓氏考略》所载,丁侯为殷商诸侯,周文王讨伐殷纣时丁侯因不从而被周所灭,其祖孙散居外省,部族仍以丁为氏。

【最美字帖】

钱Qián:彭祖的外孙子彭孚在周朝宫廷中任钱府少尉,其后裔以其官为姓。

《百家姓》,是一篇有关普通话姓氏的篇章。按文献记载,成文于北魏初。原收集姓氏4拾二个,后补充到5陆十七个,在那之中单姓4四十多少个,复姓12四个。

三 、出自子姓。夏朝封西周遗民微子启于鲁国(今湖北省南部和江西、江西、山东省间地),国人宋丁公的儿孙以其字号“丁公”为氏,称为丁姓。

美高梅4858com 19

孙Sūn:周武王的一子孙叫惠孙,他的子孙以她的名字“孙”作为姓。

《百家姓》选取四言体例,对姓氏进行了排列,而且句句押韵,尽管它的始末没有文科理科,但对在那之中中原人民共和国姓氏文化的承受、中中原人民共和国文字的认识等地点都起了巨大作用,那也是力所能及流传千百年的二个关键因素。

肆 、出自他姓所改或任何少数民族改姓、赐姓而来:

美高梅4858com 20

李Lǐ:皋陶的后人理征因触犯帝辛被处决,其亲属在一棵李子树下摘果充饥得以活命,其后代为思量李子的救命之恩改为“李”姓。

美高梅4858com 21


为孙姓所改,是周武王的姬姓后代。据《三国志·江表传》云:“孙仲谋因孙匡烧损茅芒,以乏军用,别其族为丁氏。”所以,后世的丁姓中华夏族民共和国人之中,尤其是南方的丁姓人中,有部分是姬发的姬姓后代,因为孙氏传自周武王第子康叔。

美高梅4858com 22

周Zhōu:南宋为避玄宗名讳,姬姓大臣改姓周。

《百家姓》与《三字经》、《千字文》并称“三百千”,是神州太古小孩的启蒙读物。“赵钱孙李”成为《百家姓》前四姓是因为百家姓形成于清代的吴越地区,故而南齐天皇的赵氏、吴卫国主公钱俶、正妃孙氏以及南唐国主李氏成为百家姓前3位。


出自于氏所改。据《枫窗小牍》所载,古时候人于庆欲依附于权贵丁谓,遂改姓丁,后果如意。

美高梅4858com 23

吴Wú:周太王亶父之子太伯、仲雍建立隋代,其后代称为吴氏。

《百家姓》全文宣读-跟读


秦代西域(今江苏维吾尔自治区多数所在)人名中以“丁”为末字者进入中国汉化后,有改姓丁者。如《灵山房集高士传》云:“鹤年西域人也,曾祖阿老丁,祖父苦思丁,父为乌禄丁,又有从兄士雅漠丁,鹤年知自曾祖以下其名末一家皆丁字,不知何义,后世遂以鹤年为丁姓。”

美高梅4858com 24

郑zhèng:郑桓公遗族以国名为姓。

美高梅4858com 25

④ 鄂温克族尼质氏、瑶、鄂伦春、东乡、回、蒙等均有丁姓。

美高梅4858com 26

王Wáng:出自姬姓,为姬昌第⑩五子毕公高的子孙。

下列读音都为汉语读音、姓氏部分原因

⑤ 出自赐姓。南宋元人丹珠尔被赐姓丁。

美高梅4858com 27

冯Féng:毕公高的儿孙就以封地为姓。

经文诵读:百家姓朗读

美高梅4858com 28

美高梅4858com 29

陈Chén:最早出自姚姓,胡公满的子孙们以国为姓。

赵Zhào:造父为周惠王驾乘,穆王把赵城赐了给他,其子孙以国为姓。赵玄郎是唐朝的开国圣上,听别人讲赵姓放在第3人与此有关。

宣(Xuān)姓源出有四:

美高梅4858com 30

褚Chǔ:恭段受封于褚邑,,子孙就都是“褚”为姓。

钱Qián:彭祖的外孙子彭孚在周朝王室中任钱府中尉,其后裔以其官为姓。

壹 、同一皇帝,均为 Xie(贞+炯-火)见

美高梅4858com 31

卫Wèi:西伯昌的第十三个外孙子叫康叔,建立了魏国,他的儿孙以国名为姓。

孙Sūn:周武王的一后裔叫惠孙,他的后裔以他的名字“孙”作为姓。

轩辕氏是民族的君王,是有穷至唐代初年人们就一些共同的认识。轩辕氏有
4妃。他有25子,在那之中10个外甥继承父姓——姓姬,此外11个儿子改为姬姓以外的姓。元妃西陵氏,为西陵氏女,号嫘祖,生子五个人:昌意、白帝、龙苗。西陵氏所生长子昌意,降居
(指由帝子降低为诸侯)若水,生子多人:长子名乾荒,乾荒生姬乾荒(黑帝,后为天王之一);次子名安,居西土,其后裔为李氏;三子名悃,迁居北土,其后裔为拓跋氏,即后来北朝的
白族。西陵氏所生次子白帝,姬姓,降居溉水,生子娇极,娇极生姬夋(高辛氏,后为太岁之一);西陵氏所生三子龙苗,生吾融,吾融生卞明,卞明迁居南方,为南蛮之祖。

美高梅4858com 32

蒋jiǎng:西伯昌的兄弟伯龄,被封到“蒋”,公族子孙以国名为姓。

李Lǐ:皋陶的后生理征因触犯商纣王被行刑,其骨血在一棵李子树下摘果充饥得以活命,其子孙为牵记李子的救命之恩改为“李”姓。

姬俊有四妃,元妃有邰氏,名姜螈,生子后稷,为周族皇上。二妃有蜮(s6ng嵩)氏,名简狄,生子(贞+炯-火)(xie屑),即契,后为西周的高祖。

美高梅4858com 33

沈Shěn:西伯昌的第八个外甥叫季载,创设沈国。沈君王主的子孙都是沈为姓。

周Zhōu:北齐为避玄宗名讳,姬姓大臣改姓周。

民俗通义佚文:姓氏(案四库全书民俗通义有附录一卷),乃从永乐大典“通”字韵中所载马总意林节本姓氏篇裒集而成者。嗣后,朱筠、钱大昕、卢文?、严可均、张澍、顾?③ 、姚东升、徐友兰、陈汉章、王仁俊,俱有辑补,而张澍并为之注焉;则应书此篇虽亡,经后人之钩沉辑佚,庶几可复旧观矣。然诸家俱以四声为次,固非应氏之旧,虽失本真,此亦无可奈何者,吾亦时且从众焉。至其自相抵牾之处,亦颇为之是正,夫岂故为薄古哉,亦将以之信今云耳。篇名旧引多歧出,今从苏颂所见,定为姓氏,盖汉人亦习称姓某氏云。

美高梅4858com 34

韩Hán:周时贵族武子,受封于韩原,子姓以地名为姓;西周时的高丽国,被齐国并,原韩圣上族世代姓韩。

吴Wú:周太王亶父之子太伯、仲雍建立唐宋,其子孙称为吴氏。

万类之中,惟人为贵。春秋左氏传:
“官有世功,则有官族,邑亦如之。”公羊讥卫灭邢,论语贬昭公娶于吴,讳同姓也。盖姓有九:或氏于号,或氏于谥,或氏于爵,或氏于国,或氏于官,或氏于字,或氏于居,或氏于事,或氏于职。以号,唐、虞、夏、殷也;以谥,戴、武、宣,穆也;以爵,王、公、侯、伯也;以国,齐(一作“曹”)、鲁、宋、卫也;以官,司马、司徒、司寇、司空、司城也;以字,伯、仲、叔、季也;以居,城、郭、园、池也;以事,巫、卜、陶、匠也;以职,三乌、五鹿、青牛、白马也。

美高梅4858com 35

杨Yáng:上后梁,周懿王的外孙子尚父,封到杨邑,称做杨侯,建杨国,子孙用杨姓。

郑Zhèng:郑桓公遗族以国名为姓。

二 、鲜出周代,受 封为国

美高梅4858com 36

朱Zhū:夏朝时,西伯昌封曹侠到邾,后代以地名为姓,写作朱。

王Wáng:出自姬姓,为姬昌第九五子毕公高的子孙。

① 、箕子鲜姓:
出自子姓,以地名为氏。西周初,殷殷辛的叔父箕子受封于朝鲜,其后代以鲜为氏;
出自子姓,为殷商王族后裔。公元前11世纪,西周初武王灭商,封箕子于朝鲜得姓。西伯昌灭商以往,放出箕子,并向她请教如何才能获取商民的拥护,箕子认为应该执行仁政,用安抚的招数来争取人心。武王要封箕子为官,不过箕子不愿做周的臣子,就出走到辽东,建立了朝鲜国。箕子的儿孙中有个叫仲的,有封地在于,他将国名“鲜”字和封邑名“于”字合成“鲜于”二字为姓,称鲜于氏。
姓氏由来考略:《风俗通义》,武王封箕子于朝鲜,因氏焉。一云,蜀有鲜姓,系鲜于氏所改。

【姓氏由来】

秦Qín:上古的非子善于驯养马匹,被周釐王封为秦地的首脑,建立了赵国。其后代以国为姓。

冯Féng:毕公高的后人就以封地为姓。

二 、大禹鲜姓:出自姒姓。武王赐作者鲜姓,本乃夏禹之后裔姒氏,故居山西蒲州,始于安邦定国是也。据(阆中)《渔阳郡鲜于氏大成宗谱》记载:“贩贩?佐禹治水有功、封于商、传十四世而生汤,伐夏放桀、即天皇位,以武功成号、曰成汤。传三十世而生箕子,箕子名胥余、为纣庶兄、官父师、贩贩贩武王克殷、王访问箕子、箕子以洪?九畴陈之、武王遂封箕子於朝鲜。箕子生二子,箕山、箕殷。乃迁居鲜虞国(奥斯汀国,台湾真定),其支食采于此、以国为氏,生鲜虞申,故其君王也。”

下列是有的姓氏的原委,在那之中读音为汉语读音:

尤Yóu:尤姓是由沈姓而来。

陈Chén:最早出自姚姓,胡公满的后裔们以国为姓。

3 、出自白族:据《清圣祖字典》演讲,鲜姓是布依族演进而来。(略,见下)

赵Zhào:造父为周厉王驾驶,穆王把赵城赐了给她,其后代以国为姓。赵九重是西晋的建皇上主,听别人讲赵姓放在第叁位与此有关。

许Xǔ:远古神农大帝的后裔。文叔建立了许国,后代就以许为姓。

褚Chǔ:恭段受封于褚邑,子孙就都是“褚”为姓。

四 、出自白族:据玄烨年间撰写的浙南《鲜氏家谱》记载,高山族中的鲜姓先祖为西域回纥人,宋金在此之前迁入各省。其后代居江浙一带,后迁往甘青宁。今新加坡、湖南、甘青宁的鲜姓是同一祖源。于玄烨年间成立中华夏族民共和国道教虎夫耶门宦(鲜门门宦)的祖宗鲜美珍,其老家就是湖北马斯喀特竹行(今竹村镇),后才落难至福建湟中的。鲜姓独龙族现重庆大学分布在京都、福建、山东、江西和宁夏地区。

钱Qián:彭祖的外孙子彭孚在西战国廷中任钱府列兵,其后代以其官为姓。

何Hé:春秋东周时,南朝鲜的公族中有一支迁移至江淮,以国为姓。

卫Wèi:周武王的第⑦个孙子叫康叔,建立了郑国,他的后代以国名为姓。

③ 、宣出周代, 溢号为姓

孙Sūn:周武王的一后生叫惠孙,他的子孙以她的名字“孙”作为姓。

吕Lǚ:赤帝后代伯夷被封为吕侯,他的子孙就用吕作为姓。

蒋Jiǎng:周文王的兄弟伯龄,被封到“蒋”,公族子孙以国名为姓。

宣姓在陆上和浙江都不曾列入百家姓前玖拾玖位。“宣”在北周世国君和王公较常见的谥号,如姬稠、宋宣公等,他们的子孙都有宣氏。在那之中相比较有名的是卫定公的儿孙,取宣字为姓,是宣姓最早的根源(姬辟方姓姬,所以宣出自姬姓)。其它,春秋时代,鲁襄公的五世孙,郑国先生孙侨如死后谥号为宣伯,他的遗族用谥号为姓氏,也称宣氏。源出有三:

李Lǐ:皋陶的后人理征因触犯子受德被行刑,其亲属在一棵李子树下摘果充饥得以活命,其子孙为驰念李子的救命之恩改为“李”姓。

施Shī:夏朝时,有诸侯国,称施国,今江苏恩施县,其后裔姓施。

沈Shěn:西伯昌的第11个外孙子叫季载,成立沈国。沈国君主的子孙都以沈为姓。

一 、出自姬姓,以谥号为氏。据《风俗通义》载,上古东周时,周夷王之子静,继位后为王四十六年,死后谥号为“宣”,称为周桓王。周成王的支庶子孙有的以王父“宣”字为氏,形成了一支宣姓。

周Zhōu:西夏为避玄宗名讳,姬姓大臣改姓周。

张Zhāng:春秋时晋国贵族叫解张,他的遗族用她的杰作为姓。

韩Hán:周时贵族武子,受封于韩原,子姓以地名为姓;周朝时的南韩,被齐国并,原韩天子族世代姓韩。

贰 、出自姬姓,以谥号为氏。起点于春秋时候,《通志•氏族略•以谥为氏》载,春秋时姬嘉的五世孙侨如是鲁城公时的重臣之一,他策划除掉季孙氏和孟氏两家,因破产被逐,逃往宋国为卿。生前对国家有功,死后朝廷追谥“宣伯”封号,宣伯的后代就取王父谥号“宣”字为姓,切代相传。

吴Wú:周太王亶父之子太伯、仲雍建立秦朝,其子孙称为吴氏。

孔Kǒng:开国皇上叫天乙,后将乙字和子字并拢,形成孔字,定为姓。

杨Yáng:上南陈,周匡王的外甥尚父,封到杨邑,称做杨侯,建杨国,子孙用杨姓。

③ 、出自子姓,以封号为氏。据《风俗通》载,春秋时期,赵国有个君子叫力者,坐君位十九年,离世之后朝廷追加他三个封号,叫“宣”,于是力者就被国学家称为宋宣公。宋宣公的后人,取3个宣字为姓,切代相传。

郑zhèng:郑桓公遗族以国名为姓。

曹Cáo:远古有一贵族叫“安”,帮忙大禹治水,被恩赐给三个曹姓。

朱Zhū:夏朝时,周文王封曹侠到邾,后代以地名为姓,写作朱。

四 、春秋时,秦国桓公的五世孙叔敖孙侨如是鲁幽公时的统治大臣之一,他死后谥号也为
“宣”,史称宣伯。其后世子孙中亦有人以其谥号为姓,称为宣氏。

王Wáng:出自姬姓,为西伯昌第10五子毕公高的后人。

严Yán:严姓是由庄姓变来。

秦Qín:上古的非子善于驯养马匹,被周桓王封为秦地的首领,建立了赵国。其后代以国为姓。

肆 、鲜宣同族,有书记载

冯Féng:毕公高的儿孙就以封地为姓。

华Huà:西周时候,郑国公子,受封于“华”,他的后人后来就以地名为姓。

尤Yóu:尤姓是由沈姓而来。

出自锡伯族:据《玄烨字典》演讲,鲜姓是土家族演进而来。
鲜卑是笔者国东北边的3个少数民族,曾经服属于匈奴,至汉朝方与古时候产生关系。此时鲜卑常与北方的匈奴发生战争,与东魏为主属于和平共处。和帝到顺帝时,汉城大学破匈奴,被匈奴被迫远遁,“鲜卑由此转徙据其地。匈奴余种留者尚有十余万落,皆自号鲜卑,鲜卑由此强盛”(西楚书
*鲜卑传)。
鲜卑是由东胡分歧出去的二个部族。东胡被匈奴击破后,一部分退居鲜卑山 (
今大兴安岭南段内蒙古兴安盟科右中族一带山中 )
,因以得名。拓拔鲜卑是鲜卑中最资深的一支,他们世居于大兴安领北段嘎仙洞一带的大鲜卑山,开卫国(史称武周)基业,是首先个进入中华而统一北方的少数民族。其所创立的卓绝文化,对清朝影响颇大。

陈Chén:最早出自姚姓,胡公满的后人们以国为姓。

金Jīn:远古黄帝的外甥玄嚣的子孙以金为姓。

许Xǔ:远古神农的后人。文叔建立了许国,后代就以许为姓。

据 主题民族大学教师陈连庆所著《中中原人民共和国太古少数民族姓氏商讨》(西藏文史出版社,
一九九五年10月版)一书中“
秦汉魏晋南北朝民族姓氏研讨”之记载:“鲜于氏(宣于氏、鲜氏)169……”同系后被布朗族一举兼并、统一的“高车、柔然、突厥之属”。

褚Chǔ:恭段受封于褚邑,,子孙就都是“褚”为姓。

魏Wèi:毕万的后人毕斯建起秦国,称魏文侯,其子孙以国为姓。

何Hé:春秋西周时,南朝鲜的公族中有一支迁移至江淮,以国为姓。

美高梅4858com 37

卫Wèi:西伯昌的第七个孙子叫康叔,建立了赵国,他的子孙以国名为姓。

陶Táo:尧的后生中,有人以制陶为光荣,就姓陶,世代一而再。

吕Lǚ:农皇后代伯夷被封为吕侯,他的后代就用吕作为姓。

贲姓源流

蒋jiǎng:姬发的弟兄伯龄,被封到“蒋”,公族子孙以国名为姓。

姜Jiāng:以地名为姓。

施Shī:夏朝时,有诸侯国,称施国,今湖北恩施县,其子孙姓施。

美高梅4858com ,贲(Bēn,Féi 两支,字同音异,源流有别)姓源出有三:

沈Shěn:周文王的第七个外孙子叫季载,制造沈国。沈国王主的后生都是沈为姓。

戚Qī:以地名为姓。

张Zhāng:春秋时晋国贵族叫解张,他的后人用他的杰作为姓。

壹 、出自春秋郑国县贲父,以祖字为姓。据《名贤氏族言行类稿》及《元的姓纂》载,贲姓源点于春秋郑国,秦国有3个贵族叫县贲父,他的后生取贲(Bēn
音奔)字作为姓,世代相传,遂成贲氏。此处贲字读作“奔”音。

韩Hán:周时贵族武子,受封于韩原,子姓以地名为姓;西周时的高丽国,被郑国并,原韩君主族世代姓韩。

谢Xiè:用地名做姓。

孔Kǒng:开国圣上叫天乙,后将乙字和子字并拢,形成孔字,定为姓。

二 、出自春秋晋国苗贲父,以祖字为姓。相传,贲姓出自苗氏,春秋时晋国大夫苗贲父之后,以贲(Bēn
音奔)字为氏,成为贲姓的另一支。此处贲字读作“奔”音。

杨Yáng:上明代,周昭王的外孙子尚父,封到杨邑,称做杨侯,建杨国,子孙用杨姓。

邹Zōu:最早出自姚姓,以地名为姓。姓名名典《姓觽》:邹国,舜后,姚姓。舜帝后裔姚姓族人开成立有邹国,是最早的邹国。
参见舜文化,虞舜文化 。

曹Cáo:远古有一贵族叫“安”,援助大禹治水,被恩赐给三个曹姓。

叁 、出自春秋时鲁国,有贵族姓贲。据《风俗通》载,源于郑国的王室,秦非子之后有叫贲父的,其后裔就取贲(Féi
音肥)字为姓,世代相传,遂成贲氏。此处贲字读作“肥”音。

朱Zhū:有穷时,西伯昌封曹侠到邾,后代以地名为姓,写作朱。

喻Yù:远古轩辕黄帝时,有个医官叫俞柎,为喻姓祖先。

严Yán:严姓是由庄姓变来。

贲(Bēn 音奔)姓得姓皇上:县贲父、苗贲父。

秦Qín:上古的非子善于驯养马匹,被周夷王封为秦地的法老,建立了郑国。其后代以国为姓。

柏Bǎi:柏姓源点万分古老,轩辕氏有个外甥叫黑帝,他的师资就姓柏。

华Huà:战国时候,鲁国公子,受封于“华”,他的后人后来就以地名为姓。

美高梅4858com 38

尤Yóu:尤姓是由沈姓而来。

水Shuǐ:水姓是大禹的后人,大禹治水,他的族人都当水工,后来就以水为姓。

金Jīn:远古黄帝的孙子玄嚣的子孙以金为姓。

邓姓起点

许Xǔ:远古赤帝的后裔。文叔建立了许国,后代就以许为姓。

窦Dòu:大禹的儿孙,回想先祖。

魏Wèi:毕万的后生毕斯建起武周,称魏文侯,其后裔以国为姓。

① 、出自姒姓(夏的鼻祖大禹为姒姓)。相传东周时帝仲康有子孙封在邓国(今黑龙江邓州前后),邓君的后任子孙就以国为氏,称邓氏。

何Hé:春秋商朝时,南朝鲜的公族中有一支迁移至江淮,以国为姓。

章Zhāng:部落得一姓,在那之中就有章姓。

陶Táo:尧的遗族中,有人以制陶为荣耀,就姓陶,世代一连。

贰 、出自子姓(商族的皇上契为子姓)或曼姓。商王武丁封他的表叔(曼季)于邓国曼彻斯特城足球俱乐部,是为曼侯,称曼氏,曼氏后来又改封邓国(此邓国在今海南省孟县的东南),经西周、春秋一而再了600多年。商朝时,邓国是东周南部较为首要的一个异姓侯国,但因与楚为敌,于公元前678年被宋国灭掉。邓侯子孙为怀恋故国,便纷繁改姓邓,史称邓姓正宗。

吕Lǚ:农皇后代伯夷被封为吕侯,他的后生就用吕作为姓。

云Yún:轩辕黄帝的遗族。

姜Jiāng:以地名为姓。

三 、出自李氏。五代十国时代的南唐后主李煜的第7子李从镒,受封为邓王。公元975年南唐为南梁所灭后,赵光义下令通缉南唐宗室,李从镒之子天和逃逸,以阿爸封地为氏,其后世子孙遂称邓氏。

施Shī:夏朝时,有诸侯国,称施国,今福建恩施县,其子孙姓施。

苏Sū:远古贵族昆吾,因为封在苏城为首领,就以地名为姓。

戚Qī:以地名为姓。

美高梅4858com 39

张Zhāng:春秋时晋国贵族叫解张,他的后生用他的名篇为姓。

潘Pān:季孙的后代就以潘为姓。

谢Xiè:用地名做姓。

郁姓起点

孔Kǒng:开国王主叫天乙,后将乙字和子字并拢,形成孔字,定为姓。

葛Gě:最早的葛姓源于葛天(Ge Tian)氏。

邹Zōu:最早出自姚姓,以地名为姓。姓名名典《姓觽》:邹国,舜后,姚姓。舜帝后裔姚姓族人创立建有邹国,是最早的邹国。
参见舜文化,虞舜文化。

1、西陵嫘祖之后:三峡地区的诸多姓氏如与欧阳氏同源血亲的氏族有夏姚22家,如夏氏、姚氏、欧阳氏、娄氏、嵇氏、弋氏、韩氏、区氏、郁氏、畦氏、徐氏、寻氏、扈氏、灌氏、针氏、杞氏、储氏、共连氏、鲍氏、左氏、渎氏、越氏等,均与西陵嫘祖有着不可分割的血缘关系。大禹为西陵嫘祖五世孙,轩辕嫘祖生昌意,昌意生高阳,高阳生鲧,鲧生大禹。

曹Cáo:远古有第一次全国代表大会公叫“安”,扶助大禹治水,被恩赐给三个曹姓。

奚Xī:,奚姓是轩辕黄帝的后代。

喻Yù:远古轩辕氏时,有个医官叫俞柎,为喻姓祖先。

2、古郁国之后:据《姓考》云,古有郁国,春秋时为北周先生采邑。其子孙以国名为姓氏。

严Yán:严姓是由庄姓变来。

范Fàn:贵族士会,被晋国圣上封为范邑的带头大哥,他的后人就以地名为姓。

柏Bǎi:柏姓起点非凡古老,黄帝有个外甥叫高阳氏,他的导师就姓柏。

3、郁贡之后:春秋时鲁相郁贡之后。胶东有郁秩县(在今湖北省平度县),为鲁贵族封地,或以地名为氏。

华Huà:夏朝时候,宋朝公子,受封于“华”,他的后生后来就以地名为姓。

彭Péng:大彭国的创作者篯铿,就是彭祖。

水Shuǐ:水姓是大禹的后生,大禹治水,他的族人都当水工,后来就以水为姓。

4、北宋郡县郁夷定居者随后:郁夷属北地,在今海南省孝感及黄龙县一带。

金Jīn:远古黄帝的外甥白招拒的遗族以金为姓。

郎Láng:地名为姓。

窦Dòu:大禹的后生,纪念先祖。

5、后梁郡县郁致居民随后:郁致属北地,在今广东省张掖附近。

魏Wèi:毕万的后人毕斯建起南陈,称魏文侯,其后代以国为姓。

鲁Lǔ:周公旦的幼子伯禽受封于鲁地,后来卫国的王公贵族都是鲁为姓。

章Zhāng:部落得一姓,当中就有章姓。

陆 、后汉西域之郁立国国民之后:郁立国在今广东奇台县之西北。

陶Táo:尧的后裔中,有人以制陶为荣耀,就姓陶,世代一而再。

韦Wéi:韦姓的一支是韩信的后代。

云Yún:轩辕氏的后生。

美高梅4858com 40

姜Jiāng:以地名为姓。

昌Chāng:天皇昌意,是轩辕黄帝的孙子。

苏Sū:远古贵族昆吾,因为封在苏城为首领,就以地名为姓。

单(Shàn)姓源出有二:

戚Qī:以地名为姓。

马Mǎ:马服君受封马服君,他的遗族姓马。

潘Pān:季孙的儿孙就以潘为姓。

① 、出自姬姓,以邑名为氏。据《元和姓纂》所载,姬瑜封少子臻于单邑(在今黑龙江省桐柏县西北)为甸内侯,因氏焉。于周襄公、周穆公、周靖公二十余代为周卿氏。据《通志·氏族略》云:成王封蔑于单邑,故为单氏。又据《路史》记载,上古西周时,周懿王封少子臻于单邑(在今湖北省沁阳市境),他的遗族便以封地为姓,世代相传姓单。

谢Xiè:用地名做姓。

苗Miáo:春秋时期的贲皇享用苗邑的物产,就以地名为姓。

葛Gě:最早的葛姓源于葛天(gě tiān )氏。

贰 、出自北方少数民族复姓改单姓而来。据《魏书·官氏志》记载,南北朝时,唐宋土族有复姓可单氏、阿单氏、渴单氏,入中原后一并改为单姓单氏。

邹Zōu:最早出自姚姓,以地名为姓。姓名名典《姓觽》:邹国,舜后,姚姓。舜帝后裔姚姓族人创办建有邹国,是最早的邹国。参见舜文化,虞舜文化

凤Fèng:轩辕黄帝的遗族姬俊有个大臣叫凤鸟氏,首席营业官历法天文,其后代以凤为姓。

奚Xī:奚姓是黄帝的遗族。

美高梅4858com 41

喻Yù:远古黄帝时,有个医官叫俞柎,为喻姓祖先。

花Huā:花姓人物最早的是花木兰,故事是南北朝人。

范Fàn:贵族士会,被晋国帝王封为范邑的带头小弟,他的后生就以地名为姓。

「杭」姓源出:

柏Bǎi:柏姓源点很是古老,轩辕黄帝有个外孙子叫姬乾荒,他的教师职员和工人就姓柏。

方Fāng:神农大帝氏的遗族中有一位叫榆罔,其孙子受封方山后叫方雷,方雷的儿孙就以地名为姓。

彭Péng:大彭国的开创者篯铿,正是彭祖。

1、杭氏出于抗氏、伉氏。《元和姓纂》云:三伉氏,春秋时卫邑也。抗氏,汉代三伉先生之后,后有抗喜为自贡太师。后转写为杭氏。

水Shuǐ:水姓是大禹的后人,大禹治水,他的族人都当水工,后来就以水为姓。

俞Yú:轩辕氏时,有个名医叫俞跗,是俞姓的皇帝。

郎Láng:地名为姓。

② 、以地为氏。有趣的事大禹治水后,封有余航国,即余杭。其子孙即为杭氏。

窦Dòu:大禹的后代,记念先祖。

任卡宴én:轩辕氏的大孙子叫禺阳,受封于任邑。其子孙以任为姓。

鲁Lǔ:周公旦的外孙子伯禽受封于鲁地,后来齐国的王公贵族都是鲁为姓。

美高梅4858com 42

章Zhāng:部落得一姓,个中就有章姓。

袁Yuán:夏朝伯辕的后生将辕省去左半边,作为姓。

韦Wéi:韦姓的一支是神帅韩信的后人。

洪姓如下:

云Yún:黄帝的后人。

柳Liǔ:春秋时代展禽,改姓了柳下,史书上称他柳下季,柳姓由此初始。

昌Chāng:主公昌意,是轩辕黄帝的幼子。

一 、出自翁姓。周庄王姬封庶子食采于翁山(今海南),子孙后代便以翁为氏,世代沿袭。下传至辽朝翁乾度,生有四个儿子,人人都有出息,先后进士及第,他便让多个孙子壹个人姓三个姓,除老三继续姓翁之外,别的七个外孙子都改了姓,从那些到老六依次姓洪、江、翁、方、龚、汪,老大处厚易姓为洪,并繁殖现今。那多少个姓的血缘关系,被姓氏学者称为“六桂联堂”。很强烈,出自翁乾度长子之后的这一支洪姓,理所当然是轩辕黄帝后裔。

苏Sū:远古贵族昆吾,因为封在苏城为首领,就以地名为姓。

酆Fēng:西伯昌将小弟封于酆邑,他的后生以地名为姓。

马Mǎ:马服君受封马服君,他的子孙姓马。

贰 、辽宁省东明县、山东省叶县《姬氏志》都介绍:“洪姓,系出安乐郡,姬姓,卫大夫弘演之后。到唐始避高宗子李弘之讳,改为洪姓。”此支洪姓分明也是黄帝后裔。

潘Pān:季孙的子孙就以潘为姓。

鲍Bào:春秋时代敬叔在汉代从事政务,受封于鲍邑,后代就以鲍为姓。

苗Miáo:春秋时期的贲皇享用苗邑的物产,就以地名为姓。

③ 、别的来源:一 、出自共氏,为神农大帝之后。二 、东晋共工氏部落后裔,由祁连山内外逐步向西迁徙至江西灵宝以至朝鲜、日本,有的姓共,后来又某个加二个三点水,姓了洪。譬如:刘彻时,水神后裔共勋之子共普,为规避朝廷内讧,去敦煌后改为洪姓,叫洪普,洪普被不少洪氏人信封为君主。叁 、齐国豫章宏姓,为避忌唐太子宏而改为洪姓。四 、西汉赵匡胤的太爷叫赵弘,湖南、尼罗河的弘姓人、刘姓人因禁忌,改为洪姓。

葛Gě:最早的葛姓源于葛天女士氏。

史Shǐ:黄帝有一名史官叫仓颉,后代以其官职为姓,就形成了史姓。仓颉被中夏族民共和国人尊为造字的圣人。

凤Fèng:黄帝的后裔姬俊有个大臣叫凤鸟氏,COO历法天文,其后裔以凤为姓。

美高梅4858com 43

奚Xī:,奚姓是黄帝的后代。

唐Táng:远古时,尧曾经在“唐”那个地点做带头人。尧的族人就有以地名为姓。

花Huā:花姓人物最早的是花木兰,旧事是南北朝人。

包姓源点

范Fàn:贵族士会,被晋国天皇封为范邑的元首,他的儿孙就以地名为姓。

费Fèi:春秋时代,赵国有个人物叫父,因有功劳受封为费邑的元首,现今安徽莱芜区费亭邻近,他的后代就以地名为姓,世代连续。

方Fāng:神农大帝氏的儿孙中有一位叫榆罔,其外孙子受封方山后叫方雷,方雷的后代就以地名为姓。

源点风姓,为上古传说中的部落酋长太昊(太昊)的儿孙。青帝创造八卦,教民捕鱼、畜牧,以充庖厨,故又名庖牺或庖羲。据《路史》载:包羲氏后有包氏。

彭Péng:大彭国的创建者篯铿,正是彭祖。

廉Lián:远古黄帝的玄孙叫大廉,大廉的后人形成了廉姓。

俞Yú:轩辕氏时,有个名医叫俞跗,是俞姓的高祖。

根源申姓,为春秋时越国民代表大会夫申包胥之后。申包胥,楚太岁蚡冒的后裔,故又称王孙包胥。他曾赴赵国求兵援楚。申包胥的遗族以其名字中的包字为姓,为包氏。

郎Láng:地名为姓。

岑Cén:有穷岑子建岑国,岑国的公族子孙,以国名为姓。

任汉兰达én:轩辕氏的小孙子叫禺阳,受封于任邑。其后裔以任为姓。

据《后晋书》载,丹阳包氏,本为鲍氏,为避新太祖之乱,改鲍为包,成为包姓的一支。

鲁Lǔ:周公旦的孙子伯禽受封于鲁地,后来秦国的王公贵族都是鲁为姓。

薛Xuē:薛登的遗族以薛为姓。

袁Yuán:夏朝伯辕的后代将辕省去左半边,作为姓。

美高梅4858com 44

韦Wéi:韦姓的一支是兵仙韩信的后裔。

雷Léi:轩辕氏的二个爱妻姓方雷,雷姓由此而来。

柳Liǔ:春秋时期展禽,改姓了柳下,史书上称他柳下季,柳姓由此起先。

诸(Zhū)姓源出有四:

昌Chāng:皇帝昌意,是黄帝的孙子。

贺Hè:贺姓由庆姓转变来。

酆Fēng:周文王将小弟封于酆邑,他的子孙以地名为姓。

① 、来源于以姓名为氏,越王的后裔。明清最初,有人名为无诸,他是东周时代勾践鸠浅的子孙无诸。明清末期,无诸指点着部将支持汉太祖打败楚霸王,取得了大战的狂胜,后梁树立将来,无诸被汉太祖封为闽勾践。他的后人以他的名字作为姓氏,形成诸姓。

马Mǎ:马服君受封马服君,他的儿孙姓马。

倪Ní:倪氏本为郳氏,因避仇改为倪。

鲍Bào:春秋时代敬叔在汉朝从事政务,受封于鲍邑,后代就以鲍为姓。

② 、源于诸葛氏复姓变化而来。五代十国的时候,后晋有个贵族叫诸葛十朋,赵九重发动陈桥兵变建立辽朝后,又不愿旁人打听到他,诸葛十朋就改姓名诸十朋,隐居在会稽山中,他的儿孙于是改姓单姓诸,成为诸姓的又一个来自。

苗Miáo:春秋时代的贲皇享用苗邑的出产,就以地名为姓。

汤Tāng:汤王的后人有人就以祖先的名为姓。

史Shǐ:轩辕氏有一名史官叫仓颉,后代以其官职为姓,就形成了史姓。仓颉被中中原人民共和国人尊为造字的贤淑。

叁 、来源于食邑,以邑名为氏。依照《姓苑》上的记载,春秋时期卫国有贰个诸邑(今台湾省诸城南),鲁国先生就在那里生存,他的赤子采食于此。他的后代便以封邑“诸”为姓。

凤Fèng:轩辕黄帝的遗族姬夋有个大臣叫凤鸟氏,高管历法天文,其后裔以凤为姓。

滕Téng:周文王封大哥叔绣封于滕国,后代子孙以国名为姓。

唐Táng:远古时,尧曾经在“唐”这几个地点做首领。尧的族人就有以地名为姓。

4、源自姒姓,齐国医师诸稽郢之后。依照《名贤氏族言行类稿》上的记载,诸姓出自姒姓,是夏朝时秦国的后生,即赵国白衣战士诸稽郢的后裔。

花Huā:花姓人物最早的是花木兰,传说是南北朝人。

殷Yīn:源出于子姓。

费Fèi:春秋时代,鲁国有个人物叫父,因有功劳受封为费邑的首领,于今广东宁阳县费亭内外,他的后人就以地名为姓,世代接二连三。

美高梅4858com 45

方Fāng:神农氏的儿孙中有1个人叫榆罔,其幼子受封方山后叫方雷,方雷的后代就以地名为姓。

罗Luó:源于熊姓,是以国为名的姓。

廉Lián:远古黄帝的玄孙叫大廉,大廉的后人形成了廉姓。

「左」源出:

俞Yú:黄帝时,有个名医叫俞跗,是俞姓的高祖。

毕Bì:毕公高的后人以国名为姓,称为毕氏。

岑Cén:西周岑子建岑国,岑国的公族子孙,以国名为姓。

壹 、以官名为氏。左史,原为周代史官。周襄王时有左史戎父,春秋时楚宣王有左史倚相,其后皆有左氏。

任LX570én:轩辕黄帝的三外甥叫禺阳,受封于任邑。其后裔以任为姓。

郝Hǎo:源于子姓,是青帝氏的后生。

薛Xuē:薛登的遗族以薛为姓。

贰 、据《姓考》及《吕览》所载,古有左国,以国为氏,黄帝臣左彻为其后。一说左彻为左姓之始。

袁Yuán:战国伯辕的子孙将辕省去左半边,作为姓。

邬Wū:古黑帝后裔陆终氏第6子求言(妘姓)别封于邬,后代子孙以邬为姓。

雷Léi:轩辕黄帝的一个爱人姓方雷,雷姓因而而来。

三 、出自姜姓,为春秋时孙吴公族之后。据《广韵》所载,春秋时后梁公族有左、右公子之分,后左公子的子孙便以左字为姓,形成左氏。

柳Liǔ:春秋时代展禽,改姓了柳下,史书上称他柳下季,柳姓由此初步。

安ān:源自圣上。

贺Hè:贺姓由庆姓转变来。

④ 、以职官名为姓。据《元和姓纂》所载,春秋时各诸侯国大都置有左史官,其后便以左为氏。鲁国威王有左史官倚相,周灵王有左史戎夫、左史老,均为左史官,后以官为氏。他们皆为左氏之祖。

酆Fēng:周文王将表哥封于酆邑,他的子孙以地名为姓。

常Cháng:出自姬姓。

倪Ní:倪氏本为郳氏,因避仇改为倪。

五 、春秋时卫国公族有左姓。

鲍Bào:春秋时代敬叔在西夏做官,受封于鲍邑,后代就以鲍为姓。

乐Yuè:乐源出于子姓,周朝末,公子衎字乐父,他的外孙子以祖父字中“乐”命氏,称为乐氏。

汤Tāng:汤王的后生有人就以祖先的名为姓。

陆 、春秋时秦国公族有左姓。

史Shǐ:黄帝有一名史官叫仓颉,后代以其官职为姓,就形成了史姓。仓颉被中夏族民共和国人尊为造字的贤淑。

于Yú:源出于姬姓。周武王的第二个外甥叔分封在邘国,与冯姓相同,后代去邑为姓,称为于氏。

滕Téng:周文王封姐夫叔绣封于滕国,后代子孙以国名为姓。

柒 、出自他族或他族改姓而来。明、清辽宁永昌府腾越亭(今腾冲)、蒙化府(治所在今巍山)等土司有左姓,系俄罗斯族;清满洲八旗姓哈斯虎氏,后改为左姓;京族绰罗丝氏,汉姓为左;南梁时犹太人留居中夏族民共和国境内(首要在今江苏省晋中)者之后裔中有左姓;今浙江省巍山京族多此姓。

唐Táng:远古时,尧曾经在“唐”那个地点做带头人。尧的族人就有以地名为姓。

时Shí:春秋时宋朝贤士时子的儿孙以其名字中的“时”为姓。

殷Yīn:源出于子姓。

美高梅4858com 46

费Fèi:春秋时代,吴国有个人物叫父,因有功劳受封为费邑的元首,到现在安徽兰山区费亭邻近,他的后代就以地名为姓,世代延续。

傅Fù:黄帝裔孙逸仙大学由封于傅邑,其后裔以地名为姓。

罗Luó:源于熊姓,是以国为名的姓。

石姓来源有三

廉Lián:远古轩辕黄帝的玄孙叫大廉,大廉的后代形成了廉姓。

皮Pí:樊仲皮的遗族以她字中的“皮”为姓。

毕Bì:毕公高的后人以国名为姓,称为毕氏。

壹 、出自姬姓,为石碏之后裔。春秋时康叔的6世孙卫靖伯有个儿子叫公孙碏,字石,又称石碏,是宋国的贤臣。姬朔二年,其弟州吁骄奢,被桓公撤去将军之职,出奔外国。十几年后,州吁领着党徒潜回国内,刺死桓公,自立为君。石碏之子厚也出席了密谋,被拜为大夫。后石碏把州吁和石厚骗到陈国,又暗中给陈桓公写了一封密信,信上说:宋国褊小,老夫耄矣,无能为也。此几位者,实弑寡君,敢即图之。所以,州吁到陈国后,马上被抓了四起,后来,石碏命人杀州吁、石厚于陈,然后迎立桓公之弟公子晋为皇上。《春秋》赞誉石碏说:石碏纯臣也,恶州吁而厚与焉,明镜高悬,其是之谓乎?厚的外甥骀仲,以祖父的字命氏,称石氏。史称石姓正宗。

岑Cén:战国岑子建岑国,岑国的公族子孙,以国名为姓。

卞Biàn:西周时,曹叔振铎的子孙分封在卞,他的后裔称为卞氏。

郝Hǎo:源于子姓,是青帝氏的后代。

贰 、出自姬姓和子姓。卫国(姬姓)又大夫石癸,齐国(子姓)又公子段,字子石,他们的子孙都称为石氏。

薛Xuē:薛登的后人以薛为姓。

齐Qí:姜无野后人,称为齐氏。

邬Wū:古黑帝后裔陆终氏第肆子求言(妘姓)别封于邬,后代子孙以邬为姓。

叁 、出自他族参加或他姓改石姓的。如,北齐时代昭武九姓之一:当时西域石国(故址在今乌兹三菱金边内外)有人迁居中原,遂以石为氏;南北朝时,西魏废帝迁都金陵后,有保安族代北三字姓乌石兰氏改为汉字单姓石氏;十六国时有张氏、冉氏改为石氏;据《北史》载,有娄氏改为石氏者。

雷Léi:黄帝的叁个娃他爹姓方雷,雷姓由此而来。

康Kāng:源于谥号。

安Ān:源自圣上。

美高梅4858com 47

贺Hè:贺姓由庆姓转变来。

伍Wǔ:春秋时,熊侣有个宠臣名叫伍参,是楚公族的子孙。庄王封伍参为大夫,称为伍氏。

常Cháng:出自姬姓。

崔(Cuī)姓源出有三:

倪Ní:倪氏本为郳氏,因避仇改为倪。

余Yú:春秋时,晋人由余穆公重用,他为穆公出谋划策,攻灭南蛮十二国,使齐国成为西方霸主。他的后世子孙以其名字中的“余”为姓,称为余氏。

乐Yuè:乐源出于子姓,夏朝末,公子衎字乐父,他的儿子以祖父字中“乐”命氏,称为乐氏。

壹 、出自姜姓,以邑名为氏。据《唐书·宰相世系表》及《元和姓纂》等质地所载,农皇赤帝氏后裔,东周时明代主公丁公伋的嫡长子季子曾食采于崔邑(今福建省章丘县),子孙以邑为氏,是为湖南崔姓。依据多样古籍的记叙,崔氏出自姜姓。崔姓出自于周朝时期的晋朝,有濒临贰仟年的野史,曾经长时间是长江望族和九州著姓。东汉是夏朝初西伯昌分封的第壹诸侯国之一,建都于临淄(今河北省枣庄市),开国皇上是太公涓。太公涓本来姓姜,因为他的上代被封于吕(今新疆省盐城),从其封姓,故称为太公望。吕牙的孙子丁公佶,是南梁的第1代天子,他的嫡子叫季子,本来应该继续君位,但却让位给堂哥叔乙(即乙公得),而团结则住到食采地崔邑(今福建省章丘县东南),后来以邑为氏,正是崔氏。
而那位丁公佶,相传是太公涓姜尚的外甥。总而言之,崔氏中华夏族民共和国人是源自吕牙的骨血后代,追本溯源如故上古方今神农大帝神农大帝氏的后代。他们的得姓,算起来大致有3000余千年的历史了。

汤Tāng:汤王的后裔有人就以祖先的名为姓。

元Yuán:春秋时,因赵国民代表大会夫元 的领地在元,其后世子孙即以元为姓。

于Yú:源出于姬姓。西伯昌的第⑦个外孙子叔分封在邘国,与冯姓相同,后代去邑为姓,称为于氏。

② 、据《新唐书》所载,唐时新罗国有崔姓。

滕Téng:周文王封表弟叔绣封于滕国,后代子孙以国名为姓。

卜Bǔ:卜姓是南宋从事六柱预测者的后裔。

时Shí:春秋时北魏贤士时子的子孙以其名字中的“时”为姓。

叁 、出自少数民族崔姓:

殷Yīn:源出于子姓。

顾Gù:夏朝附庸国顾国,顾国为商汤所灭后,原王公族人以国名为姓。

傅Fù:轩辕黄帝裔孙大由封于傅邑,其后代以地名为姓。

① 南陈高美丽的女人、满洲人姓氏中有崔姓。

罗Luó:源于熊姓,是以国为名的姓。

孟Mèng:春秋时,郑国天皇叫卫声公,卫后庄公的幼子叫公孟。公孟的后裔有的姓公孟,有的省去公字而姓孟。

皮Pí:樊仲皮的后代以她字中的“皮”为姓。

② 今彝、回、蒙、土等族均有崔姓。

毕Bì:毕公高的后人以国名为姓,称为毕氏。

平Píng:东周末年,韩哀侯之子婼封于平邑。秦灭韩后,婼率族人移居于下邑,他的外甥以原封地命姓。

卞Biàn:西周时,曹叔振铎的子孙分封在卞,他的遗族称为卞氏。

美高梅4858com 48

郝Hǎo:源于子姓,是太昊氏的后人。

黄Huáng:出自赢姓,为陆终的后裔。

齐Qí:姜无野后人,称为齐氏。

吉姓源出:

邬Wū:古黑帝后裔陆终氏第六子求言(妘姓)别封于邬,后代子孙以邬为姓。

和Hé:火神重黎的后代羲和的后代。

康Kāng:源于谥号。

① 、出自姞姓所改,姞姓是礼仪之邦最古老的“姓”之一。据《唐书
宰相世系表》所载,是汉代轩辕黄帝有个裔孙叫伯儵,受封于南魏国(在今湖北省中站区东南一带),赐姓姞。后来他的子孙省去女旁,遂成吉氏,世代相传姓吉。

安ān:源自皇上。

穆Mù:意为贤良、和气。

伍Wǔ:春秋时,熊侣有个宠臣名叫伍参,是楚公族的后代。庄王封伍参为大夫,称为伍氏。

贰 、出自姬姓,以祖字为氏。据《元和姓纂》所载,是上古周穆王有个贤臣叫尹吉甫,他的支庶后代以祖字为姓,世代相传姓吉。

常Cháng:出自姬姓。

萧Xiāo:萧国后代子孙以国名为姓。

余Yú:春秋时,晋人由余穆公重用,他为穆公出谋划策,攻灭北狄公斤国,使郑国变为西方霸主。他的后世子孙以其名字中的“余”为姓,称为余氏。

吉姓后增的局地来源:

乐Yuè:乐源出于子姓,夏朝末,公子衎字乐父,他的外甥以祖父字中“乐”命氏,称为乐氏。

尹Yǐn:上古白帝氏的后裔。

元Yuán:春秋时,因燕国民代表大会夫元 的领地在元,其后世子孙即以元为姓。

一 、白族羊舌复姓中有改吉姓者。

于Yú:源出于姬姓。周文王的第二个外甥叔分封在邘国,与冯姓相同,后代去邑为姓,称为于氏。

姚Yáo:舜因最初在姚墟,他的儿孙子孙即以地为姓。

卜Bǔ:卜姓是南梁转业占星者的后生。

② 、300多年前女真族的后代满人入主中原后,有部分京族旗人改姓“吉”。如清天聪年间战功彪炳的老马吉思哈,他本姓乌苏氏,是满洲镶白旗人;清爱新觉罗·爱新觉罗·颙琰年间的两广总督热闹,他本姓觉罗氏,是满洲正白旗人,等等。

时Shí:春秋时古时候贤士时子的后人以其名字中的“时”为姓。

邵Shào:西伯昌第伍子召公奭(音shì),食邑于召子孙遂以召为氏,后加邑为邵。

顾Gù:西周附庸国顾国,顾国为商汤所灭后,原王公族人以国名为姓。

③ 、西汉河北包头土司吉保是西番人,其后裔也以吉为姓。

傅Fù:黄帝裔孙逸仙大学由封于傅邑,其子孙以地名为姓。

湛Zhàn:夏代早期,斟灌氏国后人以国为姓。

孟Mèng:春秋时,宋国皇上叫姬穨,卫悼公的孙子叫公孟。公孟的遗族有的姓公孟,有的省去公字而姓孟。

④ 、原吉林琼中、保亭、乐亭三县交界处有72峒黎民本无姓氏,后由大管事人统一定为吉姓。

皮Pí:樊仲皮的儿孙以她字中的“皮”为姓。

汪Wāng:汪姓出自汪芒氏。

平Píng:西周末年,韩哀侯之子婼封于平邑。秦灭韩后,婼率族人移居于下邑,他的孙子以原封地命姓。

伍 、朝鲜族吉桑氏,其汉姓也是吉。

卞Biàn:夏朝时,曹叔振铎的子孙分封在卞,他的儿孙称为卞氏。

祁Qí:源自姬姓。

黄Huáng:出自赢姓,为陆终的遗族。

陆 、当今德昂族、黎族、普米族、东乡族、哈萨克罗地亚族、门巴族、塔塔尔族等中华民族中,也有人以吉为姓。

齐Qí:公子无亏后人,称为齐氏。

毛Máo:以封邑名作为姓的。

和Hé:火神重黎的后生羲和的后裔。

美高梅4858com 49

康Kāng:源于谥号。

禹Yǔ:人名命名。

穆Mù:意为贤良、和气。

钮姓源出:

伍Wǔ:春秋时,熊吕有个宠臣名叫伍参,是楚公族的儿孙。庄王封伍参为大夫,称为伍氏。

狄Dí:狄族的后任就以族名作为团结的姓。

萧Xiāo:萧国后代子孙以国名为姓。

一 、春秋东周时代祖居吴兴(现为福建省绍兴市)花林的祖先宣义公(家中排行二十六)之女为公子光夫差(公元前495~
473年)第十宫后,宣义公时任公子光从卫骑左徒),当时以椒房之戚拜赐印绶指印“纽”而赐姓,故本姓“纽”,后才演化成“钮”,那正是钮氏姓的原故;近来,有小编族人在广西省子洲县祭奠黄帝陵时,在“百家姓寻根问祖馆”请得有先祖宣义公的钛合金像,并抄送有如下的钮氏主公简介:“钮姓皇帝为钮宣义。春秋时代,钮宣义为东晋从卫骑抚军,因其祖上为全职从事钮柄制作的‘百工’之长,故以技能为姓,称为钮氏。”

余Yú:春秋时,晋人由余穆公重用,他为穆公出谋划策,攻灭南蛮市斤国,使郑国成为西方霸主。他的后世子孙以其名字中的“余”为姓,称为余氏。

米Mǐ:春秋时期,宋国的后人当中有了米姓。

尹Yǐn:上古白招拒氏的遗族。

2、《晋书》记载,明朝晋代时期的钮滔,著书立说,宣扬封建迷信,是个节度使。北魏有钮因、钮士雄父子,皆因至孝而知名。明朝有钮钊,吴兴人。古时候有钮克让,介休人,官至宣慰使,为官用法平恕,颇多善政。东魏有德安校尉钮衍,以清白见称。汉朝有文字学家钮树玉,吴县人;散文家钮福畴,乌程人;贡生钮绣,吴江人,博雅多闻。上述钮氏有名气的人,其籍贯多为吴兴。

元Yuán:春秋时,因鲁国民代表大会夫元 的领地在元,其后世子孙即以元为姓。

贝Bèi:周武王的遗族召公康,后代以国名为姓。

姚Yáo:舜因最初在姚墟,他的后人子孙即以地为姓。

美高梅4858com 50

卜Bǔ:卜姓是大顺转业占星者的子孙。

明Míng:西晋部落带头人燧人氏有1个大臣叫明由,他的后世子孙以其名作为姓。

邵Shào:西伯昌第4子召公奭(音shì),食邑于召子孙遂以召为氏,后加邑为邵。

龚(Gōng)姓源出有八:

顾Gù:有穷附庸国顾国,顾国为商汤所灭后,原王公族人以国名为姓。

臧Zāng:鲁武公外甥驱,他的后裔以封地名作为友好的姓。

湛Zhàn:夏代早期,斟灌氏国后人以国为姓。

① 、出自黄帝之臣水神的子孙。据《元和姓纂》所载,轩辕黄帝之臣水神(农皇的儿孙)在轩辕黄帝时为天官,因治理有功,被当成社神。其后有一支起先以单字“共”为总体家族的姓氏。其后裔又再加龙字改成“龚”氏,遂演化成龚姓。

孟Mèng:春秋时,魏国帝王叫姬穨,姬瑕的孙子叫公孟。公孟的后人有的姓公孟,有的省去公字而姓孟。

计Jì:禹后人的领地,后人便以国名。

汪Wāng:汪姓出自汪芒氏。

② 、出自古共国之后。据《通志·氏族略》所载,共国(今西藏省共城,一说今福建省泾川县北)共,亦作恭,为商代诸侯国。因侵略周而受文王西伯昌的讨伐,被姬昌周武王所灭。共国灭亡后,其后裔以国为氏。就是共氏。后演变为龚姓。

平Píng:夏朝早先时期,韩哀侯之子婼封于平邑。秦灭韩后,婼率族人移居于下邑,他的外甥以原封地命姓。

伏Fú:伏姓出自风姓。

祁Qí:源自姬姓。

三 、出自姬姓,为共伯和之后。西周末代,有2个朝廷贵族叫卫前废公,被封于共(今安徽省辉县),为伯爵,称为共伯和。当时,周悼王在“国人暴动”中被赶出Hong Kong,然后诸侯便推荐他代行太岁的职责,史称“共和行政”,那也是中中原人民共和国历史有适合纪年的启幕。共国在春秋时被灭后,其子孙以国名为姓氏,称共氏。后衍变为龚姓,是为湖北龚姓。

黄Huáng:出自赢姓,为陆终的子孙。

成Chéng:出自姬姓。

毛Máo:以封邑名作为姓的。

四 、也来源于姬姓,为晋定公的后生,以谥号为氏。据《尚友录》所载,春秋时,姬光(晋国为姬姓诸侯国)的外甥奚齐即位未来,给其兄申生(在被人污蔑后,以自杀表示对父王忠心的前太子)加谥号为“恭君”。因南陈“恭”即“共”,申生的后代以谥号为姓氏,也称共氏。后演化为龚姓,是为江苏龚姓。

和Hé:火神重黎的儿孙羲和的儿孙。

戴Dài:宋戴公的后生以他的谥号为姓。

禹Yǔ:人名命名。

五 、仍出自姬姓,为春秋时郑武公的孙子共叔段的子孙。据《元和姓纂》、《史记·郑世家》等材料所载,春秋时,郑武公的大外孙子郑庄公继承了帝位,后来郑武公的小外孙子叔段企图夺取政权,被郑庄公制服后,逃到共,当时在吴国境外,称为共叔段,其子孙,或以“段”为氏,或以“共叔”为氏,也有以“共”为氏的,称共氏。后衍生和变化为龚姓,是为广西龚姓。

穆Mù:意为贤良、和气。

谈Tán:出自子姓,是殷商皇族的子孙。

狄Dí:狄族的后人就以族名作为团结的姓。

六 、出自为避太岁名讳衍生和变化而来。五代十国时,北魏国王叫石敬瑭,因为避名讳,“敬”氏改为同一的“恭”氏,后也演化为龚姓,是为青海龚姓。

萧Xiāo:萧国后代子孙以国名为姓。

宋Sòng:出自子姓,源点于周朝时代。

米Mǐ:春秋时代,赵国的后生当中有了米姓。

柒 、出自姬姓,为翁氏所分。据《六桂堂业刊》所载,周敬王的支庶子孙受封于翁山,后以邑为氏,称“翁”氏。至宋初四川保定有翁乾度,生有六子,分姓洪、江、翁、方、龚、汪六姓,当中第④子分姓龚,其子孙也姓龚,此支为其一。洪氏后来为了避仇,便改了友好的姓氏,在洪字上去掉三点水,上面加了1个龙字,就成了龚氏。均是为安徽龚姓。

尹Yǐn:上古玄嚣氏的子孙。

茅Máo:周公旦的第几个外孙子名叔,受封于茅邑,子孙以国名为姓。

贝Bèi:周武王的遗族召公康,后代以国名为姓。

八 、出自他氏改姓或小数民族汉姓而来:

姚Yáo:舜因最初在姚墟,他的遗族子孙即以地为姓。

庞páng:出自姬乾荒。轩辕黄帝的外甥高阳氏生有八个儿子,在那之中有三个孙子名叫庞降,他的后裔就以他的名字作为姓。

明Míng:西夏部落带头人风允婼有叁个达官贵人叫明由,他的后世子孙以其名作为姓。

① 山东黎平三龙乡兜房族吴姓有改龚姓者。

邵Shào:周武王第陆子召公奭(音shì),食邑于召子孙遂以召为氏,后加邑为邵。

熊xióng:故事黄帝曾在有熊建都,所以黄帝的子孙中有人以都城为姓。

臧Zāng:鲁恭侯孙子驱,他的后生以封地名作为团结的姓。

② 赫哲族龚塔氏汉姓龚。

湛Zhàn:夏代早期,斟灌氏国后人以国为姓。

纪Jǐ:出自姜姓。西周时,神农裔孙被封于纪,建立纪国,因属侯爵,所以被称作纪侯。纪国为后汉所灭,纪侯子孙便以国名为姓。纪姓另有一支由舒姓改成。

计Jì:禹后人的封地,后人便以国名。

③ 京、瑶、彝、白等族均有龚姓。

汪Wāng:汪姓出自汪芒氏。

舒Shū:周朝封皋陶的后人于舒(今广东阜南县西),建立舒国,曾被徐国所灭,后又复国,不久又亡于鲁国,其太岁族人以舒为姓。

伏Fú:伏姓出自风姓。

美高梅4858com 51

祁Qí:源自姬姓。

屈qū:是夏代屈骜的遗族。

成Chéng:出自姬姓。

毛Máo:以封邑名作为姓的。

项xiàng:春秋时代,郑国公子燕受封于项城(今吉林项城县),建立项国。后项国被南宋所灭,其子孙以国名为姓。

戴Dài:宋戴公的后生以她的谥号为姓。

禹Yǔ:人名命名。

祝Zhù:西伯昌封轩辕氏的己姓后裔在祝国(今江苏常德县西南),后代子孙以国名为姓。

谈Tán:出自子姓,是殷商皇族的子孙。

狄Dí:狄族的后人就以族名作为本身的姓。

董Dǒng:相传轩辕氏后裔董父被舜帝封于鬷川,并赐以董姓,其后裔沿习为姓。

宋Sòng:出自子姓,源点于夏朝时代。

米Mǐ:春秋时期,卫国的后裔其中有了米姓。

梁Liáng:东周时,周懿王封秦仲大外甥康在夏阳梁山(今广东韩城附近)立国为君,为梁康伯。后孙吴为宋国所灭,其后代便以梁为姓。

茅Máo:周公旦的第七个外甥名叔,受封于茅邑,子孙以国名为姓。

贝Bèi:西伯昌的后裔召公康,后代以国名为姓。

杜Dù:舜封尧之子丹朱于唐。周懿王时,唐国因不服王命被灭,成王改封唐国后人于杜(今咸阳市东杜陵)。宣王执政后,杜国君在朝任大夫,人称杜伯。杜伯因触犯了宣王的宠妃,被宣王屈杀。杜伯子孙大多逃往中原,留在杜城的一支以杜为姓。杜姓另一支为西夏时代鲜卑人独孤浑氏改姓。

庞Páng:出自黑帝。黄帝的外孙子高阳氏生有多个外甥,其中有一个孙子名叫庞降,他的后代就以她的名字作为姓。

明Míng:北周部落首领燧皇有三个名门望族叫明由,他的后世子孙以其名作为姓。

阮Ruǎn:出自偃姓。南蛮族带头人皋陶的后裔在战国时被封在泾水与渭水之间的阮国(今江苏泾川县西南),商末时被周武王所灭,国人便以阮为姓。

熊Xióng:有趣的事轩辕氏曾在有熊建都,所以轩辕氏的后裔中有人以都城为姓。

臧Zāng:姬开孙子驱,他的后代以封地名作为友好的姓。

蓝Lán:梁惠王三年,秦子向命封邑在蓝田,他的遗族以地名为姓。

纪Jǐ:出自姜姓。东周时,神农裔孙被封于纪,建立纪国,因属侯爵,所以被称作纪侯。纪国为清朝所灭,纪侯子孙便以国名为姓。纪姓另有一支由舒姓改成。

计Jì:禹后人的封地,后人便以国名。

闵Mǐn:源于姬姓。

舒Shū:商朝封皋陶的儿孙于舒(今浙江鸠江区西),建立舒国,曾被徐国所灭,后又复国,不久又亡于魏国,其国君族人以舒为姓。

伏Fú:伏姓出自风姓。

席Xí:为籍姓所改。

屈Qū:是夏代屈骜的后生。

成Chéng:出自姬姓。

季Jì:高阳氏后裔陆终的第几个外孙子为季连,他的后代以排名为姓。

项Xiàng:春秋时期,越国公子燕受封于项城(今江苏项城县),建立项国。后项国被北宋所灭,其后裔以国名为姓。

戴Dài:宋戴公的后生以他的谥号为姓。

麻Má:春秋时代,熊婴做了明朝的医务职员,他以祖先食邑为姓,改姓麻,史称麻婴。

祝Zhù:西伯昌封黄帝的己姓后裔在祝国(今云南镇江县东北),后代子孙以国名为姓。

谈Tán:出自子姓,是殷商皇族的后裔。

强Qiáng:强姓出自姜姓,神农的后人。

董Dǒng:相传黄帝后裔董父被舜帝封于鬷川,并赐以董姓,其后代沿习为姓。

宋Sòng:出自子姓,起点于周朝时期。

贾Jiǎ:周朝康王时,封姬庄的大孙子公明于贾(今吉林襄汾西北),称贾伯,他的遗族以贾为姓。

梁Liáng:夏朝时,周康王封秦仲三外孙子康在夏阳梁山(今广东韩城紧邻)立国为君,为梁康伯。后西汉为吴国所灭,其后代便以梁为姓。

茅Máo:周公旦的第四个外甥名叔,受封于茅邑,子孙以国名为姓。

路Lù:北魏传说水晶色帝后裔玄元,因有功,被封为路中侯,他的少数代子孙都延承那几个爵称,后来慢慢变成了那么些氏族的姓。他的儿孙以路为姓。

杜Dù:舜封尧之子丹朱于唐。周顷王时,唐国因不服王命被灭,成王改封唐国后人于杜(今咸阳市东杜陵)。宣王执政后,杜国君在朝任大夫,人称杜伯。杜伯因触犯了宣王的宠妃,被宣王屈杀。杜伯子孙逸仙大学多逃往中原,留在杜城的一支以杜为姓。杜姓另一支为西魏暂且鲜卑人独孤浑氏改姓。

庞páng:出自高阳氏。黄帝的孙子高阳氏生有多个外孙子,在那之中有八个外孙子名叫庞

娄Lóu:源于姒姓,是大禹的遗族。周文王灭商后,把夏帝少康的遗族东楼公封于杞国(新疆顺河区)。至春秋时代,杞国在方圆大国的劫持下被迫东迁,杞君有一支子孙被封在娄邑(今新疆诸城西北),后来以娄为姓。

阮Ruǎn:出自偃姓。北狄族首领皋陶的后裔在有穷时被封在泾水与渭水之间的阮国(今辽宁泾川县西南),商末时被周武王所灭,国人便以阮为姓。

降,他的后裔就以她的名字作为姓。

危Wēi:三鄂伦春族原居于四川南方至西湖、千岛湖一带,三苗后裔以危为姓。

蓝Lán:梁惠王三年,秦子向命封邑在蓝田,他的子孙以地名为姓。

熊xióng:传说黄帝曾在有熊建都,所以轩辕氏的后生中有人以都城为姓。

江jiāng:出自嬴姓。高阳氏裔孙伯益之后被封在江(今安徽乾月东南),江国后来被鲁国灭掉,国人便以江为姓。

闵Mǐn:源于姬姓。

纪Jǐ:出自姜姓。战国时,农皇裔孙被封于纪,建立纪国,因属侯爵,所以被称

童Tóng:相传古高阳氏有个外孙子叫老童,他的后代以祖上名字为姓,称童氏。

席Xí:为籍姓所改。

纪侯。纪国为南梁所灭,纪侯子孙便以国名为姓。纪姓另有一支由舒姓改成。

颜Yán:古帝玄孙陆终第陆子名安,西伯昌封其后裔挟于邾(今吉林曲阜南陬村),后有邾武公名夷父,字颜,称之谓颜公。他的后代以祖字为姓,称颜氏。

季Jì:黑帝后裔陆终的第七个孙子为季连,他的子孙以排行为姓。

舒Shū:夏朝封皋陶的后裔于舒(今四川八公山区西),建立舒国,曾被徐国所灭,后又复国,不久又亡于郑国,其君王族人以舒为姓。

郭Guō:姬序号为虢公,因虢与郭同音,转化变音,其后裔便称为郭姓。

麻Má:春秋时代,熊婴做了唐宋的卫生工小编,他以祖先食邑为姓,改姓麻,史称麻婴。

屈qū:是夏代屈骜的遗族。

梅Méi:梅姓出于子姓,是商汤的后代,发源于前天的浙江省营口西南。

强Qiáng:强姓出自姜姓,神农的儿孙。

项xiàng:春秋时代,卫国公子燕受封于项城(今青海项城县),建立项国。后项国被东汉所灭,其后代以国名为姓。

林Lín:出自子姓,是商汤的后代。

贾Jiǎ:西周康王时,封姬重耳的三外孙子公明于贾(今甘肃襄汾西北),称贾伯,他的遗族以贾为姓。

祝Zhù:西伯昌封轩辕氏的己姓后裔在祝国(今山东衡东县东北),后代子孙以国名为姓。

刁Diāo:出自姬姓。

路Lù:东汉遗闻锌钡白帝后裔玄元,因有功,被封为路中侯,他的一点代子孙都延承这几个爵称,后来逐步成为了这几个氏族的姓。他的儿孙以路为姓。

董Dǒng:相传黄帝后裔董父被舜帝封于鬷川,并赐以董姓,其后裔沿习为姓。

钟zhōng:伯宗的幼子伯州食邑在钟离,其子孙以钟离作为姓,后简称钟。

娄Lóu:源于姒姓,是大禹的儿孙。周文王灭商后,把夏帝少康的后代东楼公封于杞国(江西鲁山县)。至春秋时代,杞国在方圆大国的勒迫下被迫东迁,杞君有一支子孙被封在娄邑(今湖南诸城西南),后来以娄为姓。

梁Liáng:周朝时,姬钊封秦仲小孙子康在夏阳梁山(今吉林韩城附近)立国为君,为梁康伯。后南梁为魏国所灭,其子孙便以梁为姓。

徐Xú:出自赢姓,发源于今天的西藏省定远县。

危Wēi:三京族原居于山东南边至南湖、东湖邻近,三苗后裔以危为姓。

杜Dù:舜封尧之子丹朱于唐。姬林时,唐国因不服王命被灭,成王改封唐国后人于杜(今铜川市东杜陵)。宣王执政后,杜圣上在朝任大夫,人称杜伯。

邱Qiū:出自姜姓,发源于后天的青海省昌乐。

江Jiāng:出自嬴姓。黑帝裔孙伯益之后被封在江(今山西朱明西南),江国后来被越国灭掉,国人便以江为姓。

杜伯因触犯了宣王的宠妃,被宣王屈杀。杜伯子孙逸仙大学多逃往中原,留在杜城的一支以杜为姓。杜姓另一支为明清时期鲜卑人独孤浑氏改姓。

骆Luò:出自姜姓。太公望的子孙有3个誉为公子骆,他的后世子孙以她的字作为姓,那样就有了骆姓。

童Tóng:相传古高阳氏有个儿子叫老童,他的遗族以祖上名字为姓,称童氏。

阮Ruǎn:出自偃姓。北狄族带头人皋陶的后生在商朝时被封在泾水与渭水之间的阮国(今广西泾川县东北),商末时被西伯昌所灭,国人便以阮为姓。

高Gāo:一支来自远古时期高台皇宫的建筑者,其皇上是轩辕黄帝时的重臣高元。

颜Yán:古帝玄孙陆终第陆子名安,周文王封其后裔挟于邾(今浙江曲阜南陬村),后有邾武公名夷父,字颜,称之谓颜公。他的后人以祖字为姓,称颜氏。

蓝Lán:梁惠王三年,秦子向命封邑在蓝田,他的儿孙以地名为姓。

夏Xià:源于姒姓,是大禹的后生。

郭Guō:姬序号为虢公,因虢与郭同音,转化变音,其后代便称为郭姓。

闵Mǐn:源于姬姓。

蔡Cài:源自姬姓,发源于前几日的台湾省上蔡西北。

梅Méi:梅姓出于子姓,是商汤的儿孙,发源于明天的新疆省孝感西北。

席Xí:为籍姓所改。

田Tián:夏朝初年,周文王封大禹的后人胡公满于陈(今浙江省国内),并且创造了陈国,其后裔都是陈作为姓。

盛Shèng:源出有三:出自姬姓,出自己组建名为氏,出自少数民族改姓。

季Jì:姬乾荒后裔陆终的第五个侄子为季连,他的后人以排名为姓。

樊Fán:出自姬姓,发源于今天的云南省济源县。

林Lín:出自子姓,是商汤的儿孙。

麻Má:春秋时代,熊婴做了西魏的医师,他以祖先食邑为姓,改姓麻,史称麻婴。

胡Hú:源于姬姓和归姓。

刁Diāo:出自姬姓。

强Qiáng:强姓出自姜姓,神农的遗族。

凌Líng:出自姬姓,发源于今日的山西省。

钟Zhōng:伯宗的幼子伯州食邑在钟离,其后裔以钟离作为姓,后简称钟。

贾Jiǎ:有穷康王时,封晋惠公的小外孙子公明于贾(今吉林襄汾西北),称贾伯,他的儿孙以贾为姓。

霍Huò:出自姬姓,发源于今日的新疆省霍县西北。周武王在位时封叔武于霍,并且建立了霍国,世称叔武为霍叔,春秋时霍国被姬庄所灭,此后,霍国君室的后者子孙便以国名为姓。

徐Xú:出自赢姓,发源于后天的青海省岳西县。

路Lù:南梁逸事中湖蓝帝后裔玄元,因有功,被封为路中侯,他的少数代子孙都延承那几个爵称,后来逐级变成了这么些氏族的姓。他的子孙以路为姓。

虞Yú:最早出自姚姓,舜的外孙子商均封于虞城,建立诸侯国虞国,其后世子孙便以国名作为自个儿的姓。

邱Qiū:出自姜姓,发源现今日的广西省昌乐。

娄Lóu:源于姒姓,是大禹的儿孙。西伯昌灭商后,把夏帝少康的后代东楼公封于杞国(湖南清丰县)。至春秋时代,杞国在周围大国的威吓下被迫东迁,杞君有一支子孙被封在娄邑(今湖北诸城西北),后来以娄为姓。

万Wàn:出自姬姓,发源于明日的西藏省芮城。

骆Luò:出自姜姓。姜尚的儿孙有二个称呼公子骆,他的后世子孙以她的字作为姓,那样就有了骆姓。

危Wēi:三哈尼族原居于黑龙江南边至南湖、鄱阳湖邻近,三苗后裔以危为姓。

支Zhī:来源相比复杂,而且模糊。轶事尧舜时代有1个叫支父的人,他的后任以支为姓。

高Gāo:一支来自远古时代高台皇城的建筑者,其天皇是轩辕黄帝时的大臣高元。

江jiāng:出自嬴姓。姬乾荒裔孙伯益之后被封在江(今河北麦序西北),江国后来被齐国灭掉,国人便以江为姓。

柯Kē:出自姜姓,发源于辽朝(今密西西比河国内),是旧事中农皇的子孙,为太公涓的正宗子孙。

夏Xià:源于姒姓,是大禹的后生。

童Tóng:相传古高阳氏有个外甥叫老童,他的儿孙以祖上名字为姓,称童氏。

昝Zǎn:是由咎姓发展而来的。

蔡Cài:源自姬姓,发源于前几天的四川省上蔡西北。

颜Yán:古帝玄孙陆终第陆子名安,周文王封其后裔挟于邾(今安徽曲阜南陬村),后有邾武公名夷父,字颜,称之谓颜公。他的遗族以祖字为姓,称颜氏。

管Guǎn:出自姬姓,发源于后天的黑龙江省周口市。

田Tián:周朝初年,姬昌封大禹的子孙胡公满于陈(今黑龙江省国内),并且创造了陈国,其后代都是陈作为姓。

郭Guō:姬序号为虢公,因虢与郭同音,转化变音,其后裔便称为郭姓。

卢Lú:出自姜姓,发源于明天江苏省的长清县。

樊Fán:出自姬姓,发源于今天的台湾省济源县。

梅Méi:梅姓出于子姓,是商汤的子孙,发源于后天的广东省宿州西南。

莫Mò:出自姬乾荒,发源于前几天西藏省任丘西边。

胡Hú:源于姬姓和归姓。

盛sheng:源出有三:出自姬姓,出自己组建名为氏,出自少数民族改姓。

经Jīng:春秋时,鲁国公子共叔段被封于京(今辽宁荥阳县西北),其后代以封邑为姓。

凌Líng:出自姬姓,发源于今天的新疆省。

林Lín:出自子姓,是商汤的后裔。

房Fáng:舜帝后来封丹朱的外孙子陵于房国,陵的后代便以地名为姓。

霍Huò:出自姬姓,发源于明日的青海省霍县西北。西伯昌在位时封叔武于霍,并且建立了霍国,世称叔武为霍叔,春秋时霍国被晋灵公所灭,此后,霍天皇室的继承者子孙便以国名为姓。

刁Diāo:出自姬姓。

裘Qiú:春秋时,吴国第2文高校生受封于裘,他的后代以封邑为姓,称裘氏。

虞Yú:最早出自姚姓,舜的幼子商均封于虞城,建立诸侯国虞国,其后世子孙便以国名作为团结的姓。

钟zhōng:伯宗的幼子伯州食邑在钟离,其子孙以钟离作为姓,后简称钟。

缪Miào:北宋“穆”与“缪”同音通用,所以春秋五霸之一的赢任好也称作秦缪公,他的庶子以谥号命姓,称缪氏。

万Wàn:出自姬姓,发源于后天的山东省芮城。

徐Xú:出自赢姓,发源于明天的广西省雨山区。

干Gān:春秋时,宋国有个医务人士叫干,他的后裔以她名字中的“干”字为姓,称干氏。

支Zhī:来源相比复杂,而且模糊。轶事尧舜时代有2个叫支父的人,他的传人以支为姓。

邱Qiū:出自姜姓,发源于明日的安徽省昌乐。

解Xiè:出自姬姓,西周贵族良的领地在解(今湖南解县),他的后裔以地名为姓,称解氏。

柯Kē:出自姜姓,发源于北周(今海南境内),是风传中神农的后代,为吕望的嫡系子孙。

骆Luò:出自姜姓。太公涓的子孙有1个称呼公子骆,他的后世子孙以他的字作为姓,那样就有了骆姓。

应Yīng:西伯昌克商后,封他的第⑥子于应(今西藏魏都区国内),他的遗族以封地为姓,称应氏。

昝Zǎn:是由咎姓发展而来的。

高Gāo:一支来自远古时期高台皇宫的建筑者,其帝王是黄帝时的大臣高元。

宗Zōng:西周时设有辅佐国王掌管宗室之事的春官,春秋时燕国改称宗伯,负责宗庙祭奠仪式,有世袭此职者,其后代便以“宗”为姓。

管Guǎn:出自姬姓,发源于后天的河北省三门峡市。

夏Xià:源于姒姓,是大禹的后裔。

丁Dīng:西周时,太公涓的幼子伋死后谥号为丁公,他的后代以谥号为姓,称丁氏。

卢Lú:出自姜姓,发源于后天广西省的长清县。

蔡Cài:源自姬姓,发源于前天的吉林省上蔡西南。

宣Xuān:出自于谥号。

莫Mò:出自帝颛顼,发源于前些天云南省任丘南边。

田Tián:战国初年,周文王封大禹的子孙胡公满于陈(今安徽省国内),并且建立了陈国,其后裔都以陈作为姓。

贲Bēn:贲还有一个读音为Féi,今不多见。

经Jīng:春秋时,金朝公子共叔段被封于京(今黑龙江荥阳县西北),其后代以封邑为姓。

樊Fán:出自姬姓,发源于后天的河北省济源县。

邓Dèng:殷王武丁封他的叔父于邓国的曼彻斯特城(Manchester City F.C.),称曼氏,后来又改封邓国。

房Fáng:舜帝后来封丹朱的幼子陵于房国,陵的子孙便以地名为姓。

胡Hú:源于姬姓和归姓。

郁yù:古时有郁国,春秋时为隋唐先生的封邑,其国人多为郁姓。春秋时魏国有宰相郁贡,他的儿孙以郁为姓,称郁氏。

裘Qiú:春秋时,宋国第②文高校生受封于裘,他的遗族以封邑为姓,称裘氏。

凌Líng:出自姬姓,发源于今日的海南省。

单Shàn:源出于姬姓。

缪Miào:孙吴“穆”与“缪”同音通用,所以春秋五霸之一的秦穆公也称作秦缪公,他的庶子以谥号命姓,称缪氏。

霍Huò:出自姬姓,发源于后天的莱茵河省霍县西北。周文王在位时封叔武于霍,并且成立了霍国,世称叔武为霍叔,春秋时霍国被晋小子侯所灭,此后,霍君王室的继任者子孙便以国名为姓。

杭Háng:源出于姒姓,是大禹的儿孙。

干Gān:春秋时,宋国有个医务职员叫干,他的遗族以他名字中的“干”字为姓,称干氏。

虞Yú:最早出自姚姓,舜的孙子商均封于虞城,建立诸侯国虞国,其后世子孙便以国名作为本身的姓。

洪Hóng:共工后人因长辈曾负责治水之职,便给共字加水旁,作为友好的姓。

解Xiè:出自姬姓,周朝贵族良的封地在解(今新疆解县),他的后代以地名为姓,称解氏。

万Wàn:出自姬姓,发源于前天的湖北省芮城。

包Bāo:春秋中期,鲁国有个医师叫申包胥,他的后人以她名字中的“包”字为姓。

应Yīng:周文王克商后,封他的第⑥子于应(今湖南卫辉市国内),他的后人以封地为姓,称应氏。

支Zhī:来源相比较复杂,而且模糊。旧事尧舜时代有四个叫支父的人,他的继承者以支为姓。

诸Zhū:春秋时,燕国先生受封于诸(今山西诸城西南),其后代以封邑为姓,称诸氏。明清时,历代有名气的人有:无诸被封闽越王,他的后生以其名字中的“诸”为姓。五代孙吴人诸葛十朋,在赵玄郎陈桥兵变,黄袍加身后,不愿做汉代臣民,隐居在会稽山。

宗Zōng:西周时留存辅佐君王掌管宗室之事的春官,春秋时魏国改称宗伯,负责宗庙祭拜礼仪,有世袭此职者,其子孙便以“宗”为姓。

柯Kē:出自姜姓,发源于清代(今湖北国内),是传说中农皇的子孙,为太公涓的正宗子孙。

左Zuǒ:夏朝史官有左、右之分,左史记言,右史记事。世袭左史之职的遗族便以乌纱帽为姓。

丁Dīng:东周时,姜太公的幼子伋死后谥号为丁公,他的后人以谥号为姓,称丁氏。

昝Zǎn:是由咎姓发展而来的。

石Shí:石厚的幼子石骀仲以祖父的字命姓,称石氏。

宣Xuān:出自于谥号。

管Guǎn:出自姬姓,发源于明天的新疆省周口市。

崔Cuī:春秋时,齐庄公之子季子,把君位让给了男子叔乙,本人去了崔邑(今广西章丘),从此称为崔氏。

贲Bēn:贲姓有十来源于:一是来源于卫国县贲父的后代;一是来源于戎族氏族;一是来自晋国苗贲父的后人;一是缘于齐国嬴姓的后生;一是缘于两周时代非凡称谓等等。贲还有一个姓的读音为Féi,今不多见。

卢Lú:出自姜姓,发源于后日青海省的长清县。

吉Jí:周康王时有个大臣叫做尹吉甫,因赫赫军功而头面,他的子孙以他名字中的“吉”字为姓,称为吉氏。

邓Dèng:殷王武丁封他的叔父于邓国的曼彻斯特城足球俱乐部(Manchester City F.C.),称曼氏,后来又改封邓国。

莫Mò:出自高阳氏,发源于前日河南省任丘西部。

钮Niǔ:《名贤氏族言行类稿》载,北周有钮滔,其后为钮姓。

郁Yù:古时有郁国,春秋时为汉代先生的封邑,其国人多为郁姓。春秋时魏国有宰相郁贡,他的后代以郁为姓,称郁氏。

经Jīng:春秋时,吴国公子共叔段被封于京(今湖南荥阳县西南),其后裔以封邑为姓。

龚Gōng:姬恶,因封地被叫做共(河北辉县)伯,子孙因国命姓,古时“共”、“龚”同音通用,后来传为龚

单Shàn:源出于姬姓。

房Fáng:舜帝后来封丹朱的外甥陵于房国,陵的后人便以地名为姓。

程Chéng:高阳氏有四个孙子重和黎,东周树立今后,重和黎的儿孙被封于程,并且成立了程国,后代以国为姓。

杭Háng:源出于姒姓,是大禹的后裔。

裘Qiú:春秋时,郑国一大夫受封于裘,他的儿孙以封邑为姓,称裘氏。

嵇Jī;嵇姓出自姒姓。

洪Hóng:水神后人因长辈曾负责治水之职,便给共字加水旁,作为友好的姓。

缪Miào:北魏“穆”与“缪”同音通用,所以春秋五霸之一的秦穆公也称作秦缪公,他的庶子以谥号命姓,称缪氏。

邢Xíng:邢姓出自姬姓。

包Bāo:春秋末年,宋国有个医务卫生职员叫申包胥,他的后裔以她名字中的“包”字为姓。

干Gān:春秋时,郑国有个医生叫干,他的后人以她名字中的“干”字为姓,称干氏。

滑Huá:滑姓出自姬姓。

诸Zhū:春秋时,吴国先生受封于诸(今西藏诸城西北),其后裔以封邑为姓,称诸氏。隋唐时,历代有名气的人有:无诸被封闽鸠浅,他的遗族以其名字中的“诸”为姓。五代唐代人诸葛十朋,在赵玄郎陈桥兵变,黄袍加身后,不愿做北周臣民,隐居在会稽山。

解Xiè:出自姬姓,西周贵族良的领地在解(今广西解县),他的子孙以地名为姓,称解氏。

裴Péi:裴姓出自赢姓。

左Zuǒ:夏朝史官有左、右之分,左史记言,右史记事。世袭左史之职的子孙便以乌纱帽为姓。

应Yīng:西伯昌克商后,封她的第5子于应(今辽宁卫滨区境内),他的子孙以封地为姓,称应氏。

陆Lù:陆姓发源于明日的台湾省新泰市前后。

石Shí:石厚的孙子石骀仲以祖父的字命姓,称石氏。

宗Zōng:夏朝时留存辅佐君王掌管宗室之事的春官,春秋时宋国改称宗伯,负责宗庙祭奠礼仪,有世袭此职者,其后代便以“宗”为姓。

荣普拉多óng:黄帝时,有三个叫荣援的人,黄帝封他为诸侯,并且创设了荣国,他早已奉黄帝之命铸钟十1个,其后世子孙都是荣为姓。

崔Cuī:春秋时,姜慈母之子季子,把君位让给了男人叔乙,本身去了崔邑(今湖北章丘),从此称为崔氏。

丁Dīng:西周时,太公涓的外孙子伋死后谥号为丁公,他的后生以谥号为姓,称丁氏。

翁Wēng:在有穷初年,有一位贵族叫翁难乙,他能够说是翁姓的鼻祖。

吉Jí:周襄王时有个大臣叫做尹吉甫,因赫赫军功而盛名,他的子孙以他名字中的“吉”字为姓,称为吉氏。

宣Xuān:出自于谥号。

荀Xún:荀姓出自姬姓。

钮Niǔ:《名贤氏族言行类稿》载,南陈有钮滔,其后为钮姓。

贲Bēn:贲还有1个读音为Féi,今不多见。

羊Yáng:东周有一个种官职叫羊人,担任那个官职之人的接班人子孙,就以此为姓,那样就有了羊姓。

龚Gōng:姬辄,因封地被叫做共(广西辉县)伯,子孙因国命姓,古时“共”、“龚”同音通用,后来传为龚

邓Dèng:殷王武丁封他的叔父于邓国的曼彻斯特城足球俱乐部,称曼氏,后来又改封邓国。

於Yū:发源于明天的山西省。

程Chéng:黑帝有八个孙子重和黎,东周树立以往,重和黎的后生被封于程,并且创立了程国,后代以国为姓。

郁yù:古时有郁国,春秋时为汉代先生的封邑,其国人多为郁姓。春秋时吴国有宰相郁贡,他的后人以郁为姓,称郁氏。

惠Huì:远古时期的群众体育育联合碰面带头人黑帝的儿孙叫惠连,他的儿孙子孙就以“惠”作为本身的姓,那样就有了惠姓。

嵇Jī;嵇姓出自姒姓。

单Shàn:源出于姬姓。

甄Zhēn:上古部落首领皋陶的次子名仲甄,在战国时为卿仕,受封于甄,他的后生也取姓为甄。

邢Xíng:邢姓出自姬姓。

杭Háng:源出于姒姓,是大禹的儿孙。

麴Qū:麴本是酿酒的重中之重原材料,有穷时成为掌管酿酒业的官名,世袭此职的人便以麴为姓。

滑Huá:滑姓出自姬姓。

洪Hóng:共工后人因长辈曾负责治水之职,便给共字加水旁,作为本身的姓。

家Jiā:源自于姬姓。

裴Péi:裴姓出自赢姓。

包Bāo:春秋中期,卫国有个医生叫申包胥,他的后裔以她名字中的“包”字为姓。

封Fēng:赤帝的儿孙,以地为姓。

陆Lù:陆姓发源于明天的湖北省费县前后。

诸Zhū:春秋时,卫国先生受封于诸(今青海诸城西北),其后裔以封邑为姓,称诸氏。宋朝时,历代名人有:无诸被封闽勾践,他的后裔以其名字中的“诸”为姓。五代金朝人诸葛十朋,在赵玄郎陈桥兵变,黄袍加身后,不愿做南梁臣民,隐居在会稽山。

芮Ruì:源于姬姓。姬发封姬良夫于芮,后人以国为姓。

荣翼虎óng:黄帝时,有贰个叫荣援的人,黄帝封他为诸侯,并且成立了荣国,他早就奉黄帝之命铸钟十一个,其后世子孙都以荣为姓。

左Zuǒ:西周史官有左、右之分,左史记言,右史记事。世袭左史之职的儿孙便以乌纱帽为姓。

羿Yì:为战国有名弓箭射手大羿的后生。

翁Wēng:在东周初年,有一个人贵族叫翁难乙,他得以说是翁姓的天皇。

石Shí:石厚的外孙子石骀仲以祖父的字命姓,称石氏。

储Chǔ:相传上古时有储国,储国人的子孙以储为姓。

荀Xún:荀姓出自姬姓。

崔Cuī:春秋时,姜贷之子季子,把君位让给了汉子叔乙,自个儿去了崔邑(今湖北章丘),从此称为崔氏。

靳Jìn:夏朝时代靳尚的后代便以靳为姓。

羊Yáng:西周有3个种官职叫羊人,担任这几个官职之人的继任者子孙,就以此为姓,那样就有了羊姓。

吉Jí:周康王时有个大臣叫做尹吉甫,因赫赫军功而如雷贯耳,他的后生以他名字中的“吉”字为姓,称为吉氏。

汲Jí:源自于姬姓。春秋时代,卫声公的公子居住的地点叫汲(今黑龙江汲县),他的后裔以汲为姓。

於Yū:发源于明天的甘肃省。

钮Niǔ:《名贤氏族言行类稿》载,西汉有钮滔,其后为钮姓。

邴bǐng:齐医师邴的领地也叫邴(今西藏单县西北),他的儿孙以封邑为姓,也称邴氏,也有去邑成姓,称丙氏。

惠Huì:远古时期的群落联合首领黑帝的子孙叫惠连,他的儿外孙子孙就以“惠”作为协调的姓,那样就有了惠姓。

龚Gōng:姬馀,因封地被称呼共(浙江辉县)伯,子孙因国命姓,古时“共”、“龚”同音通用,后来传为龚。

糜Mí:最早始于夏代,是以谷类名称命名的姓。

甄Zhēn:上古部落带头人皋陶的次子名仲甄,在寒朝时为卿仕,受封于甄,他的后人也取姓为甄。

程Chéng:黑帝有多少个孙子重和黎,夏朝创立之后,重和黎的后生被封于程,并且建立了程国,后代以国为姓。

松Sōng:起点于曹魏。

麴Qū:麴本是酿酒的主要原质感,夏朝时变成掌管酿酒业的官名,世袭此职的人便以麴为姓。

嵇Jī;嵇姓出自姒姓。

井Jǐng:源自姜姓。

家Jiā:源自于姬姓。

邢Xíng:邢姓出自姬姓。

段Duàn:春秋时,老子李聃的外甥李宗在晋国为官,封于段干,他的后生一支姓段。

封Fēng:赤帝的后代,以地为姓。

滑Huá:滑姓出自姬姓。

富Fù:周共王时有姬姓大夫名富辰,直言敢谏,不避贵胄,为人叫好,他的子孙有的以其名字为姓,称富氏。

芮Ruì:源于姬姓。姬发封姬良夫于芮,后人以国为姓。

裴Péi:裴姓出自赢姓。

巫Wū:担任巫官后人有的以巫字为姓。

羿Yì:为夏朝盛名弓箭射手大羿的后裔。

陆Lù:陆姓发源于昨日的山东省东阿县内外。

乌Wū:出自新秋氏。

储Chǔ:相传上古时有储国,储国人的后生以储为姓。

荣途乐óng:轩辕黄帝时,有贰个叫荣援的人,轩辕氏封他为诸侯,并且创建了荣国,他早已奉轩辕氏之命铸钟十三个,其后世子孙都以荣为姓。

焦Jiāo:神农氏的后裔,以国为姓。

靳Jìn:周朝时期靳尚的后人便以靳为姓。

翁Wēng:在夏朝初年,有一个人贵族叫翁难乙,他得以说是翁姓的高祖。

巴Bā:有穷早先时期,巴国被郑国攻灭,巴人便以国名为姓。

汲Jí:源自于姬姓。春秋时代,卫后庄公的公子居住的地点叫汲(今山东汲县),他的后生以汲为姓。

荀Xún:荀姓出自姬姓。

弓Gōng:来源为职官名。

邴Bǐng:齐医师邴的领地也叫邴(今台湾钢城区西南),他的儿孙以封邑为姓,也称邴氏,也有去邑成姓,称丙氏。

羊Yáng:东周有三个种官职叫羊人,担任那个官职之人的继任者子孙,就以此为姓,这样就有了羊姓。

牧Mù:力牧助轩辕黄帝治理天下,立有大功,他的后代便以祖上名字为姓,一支姓力,一支姓牧。

糜Mí:最早始于夏代,是以谷物名称命名的姓。

於Yū:发源于前些天的辽宁省。

隗Kuí和Wěi:汤灭夏桀后,封其后代于隗,建大隗国,春秋时为卫国所灭,其后裔以国名为姓,称隗氏。春秋时晋国民代表大会举进攻赤狄诸部落,赤狄人后裔汉化后沿用隗姓。

松Sōng:源点于元朝。

惠Huì:远古时期的群众体育育联合汇合首领黑帝的后人叫惠连,他的后生子孙就以“惠”作为协调的姓,那样就有了惠姓。

山Shān:西周掌管山林的领导者叫山师,子孙便称为山氏。

井Jǐng:源自姜姓。

甄Zhēn:上古部落首领皋陶的次子名仲甄,在东周时为卿仕,受封于甄,他的后人也取姓为甄。

谷Gǔ:源自于嬴姓。

段Duàn:春秋时,老子李聃的外孙子李宗在晋国为官,封于段干,他的后代一支姓段。

麴Qū:麴本是酿酒的主要原料,夏朝时变成掌管酿酒业的官名,世袭此职的人便以麴为姓。

车Chē:春秋时,宋国民代表大会夫子车仲的子孙为车姓。

富Fù:姬繄扈时有姬姓大夫名富辰,直言敢谏,不避贵胄,为人表彰,他的后裔有的以其名字为姓,称富氏。

家Jiā:源自于姬姓。

侯Hóu:春秋时,晋献公和缗侯均为曲沃庄伯所杀,哀侯和缗侯的遗族逃难他国后,便以祖上受封爵位为姓,称侯氏。

巫Wū:担任巫官后人有的以巫字为姓。

封Fēng:神农大帝的后裔,以地为姓。

宓Mì:源自于太昊氏,太昊古时作宓羲

乌Wū:出自白藏氏。

芮Ruì:源于姬姓。西伯昌封姬良夫于芮,后人以国为姓。

蓬Péng:源自姬姓。

焦Jiāo:神农氏的后人,以国为姓。

羿Yì:为西周著名弓箭射手后羿的遗族。

全Quán:泉府官的后代以职官为姓,便有了泉姓,又因“全”、“泉”同音通用,于是也便有了全姓。

巴Bā:夏朝前期,巴国被齐国攻灭,巴人便以国名为姓。

储Chǔ:相传上古时有储国,储国人的后人以储为姓。

郗Xī:苏忿生的遗族受封于郗(今西藏沁阳),其后代便以封邑命姓为郗姓。

弓Gōng:来源为职官名。

靳Jìn:夏朝时代靳尚的后生便以靳为姓。

班Bān:春秋时,吴国若敖的外甥出生后曾被阿妈弃于野外,吃虎乳长大。因虎有斑纹,其后裔子孙以此事件命姓,为班姓。

牧Mù:力牧助轩辕氏治理天下,立有大功,他的儿孙便以祖上名字为姓,一支姓力,一支姓牧。

汲Jí:源自于姬姓。春秋时代,姬和的少爷居住的地点叫汲(今浙江汲县),他的遗族以汲为姓。

仰Yǎng:仰姓一支来自舜帝时大臣仰延之后。

隗Kuí和Wěi:汤灭夏桀后,封其后裔于隗,建大隗国,春秋时为赵国所灭,其后代以国名为姓,称隗氏。春秋时晋国大举进攻赤狄诸部落,赤狄人后裔汉化后沿用隗姓。

邴bǐng:齐先生邴的领地也叫邴(今福建滨南沙区西北),他的儿孙以封邑为姓,也称邴氏,也有去邑成姓,称丙氏。

秋Qiū:秋姓为少皞氏之后。

山Shān:夏朝掌管山林的领导叫山师,子孙便称为山氏。

糜Mí:最早始于夏代,是以谷物名称命名的姓。

仲Zhòng:商汤王左相仲虺的遗族和春秋时宋庄公之子(字子仲)的子孙,也以祖上名字为姓。

谷Gǔ:源自于嬴姓。

松Sōng:源点于明朝。

伊Yī:相传尧出生在伊祁山,他的儿孙有的以伊为姓。

车Chē:春秋时,齐国民代表大会夫子车仲的后生为车姓。

井Jǐng:源自姜姓。

宫Gōng:夏朝时有专责宫廷修缮和清爽事宜的官,名宫人,世袭此职的后生便以宫为姓。

侯Hóu:春秋时,晋厉公和缗侯均为晋厉公所杀,哀侯和缗侯的后代逃难他国后,便以祖上受封爵位为姓,称侯氏。

段Duàn:春秋时,老子李聃的外孙子李宗在晋国为官,封于段干,他的后代一支姓段。

宁Nìng:出自赢姓,春秋时代,魏国天子秦襄公的谥号为“宁”,他的子孙后代子孙在那之中有个外人就以先人的谥号作为姓。

宓Mì:源自于太昊氏,太昊古时作宓羲

富Fù:周景王时有姬姓大夫名富辰,直言敢谏,不避贵胄,为人拍手称快,他的儿孙有的以其名字为姓,称富氏。

仇Qiú:出自九吾氏。

蓬Péng:源自姬姓。

巫Wū:担任巫官后人有的以巫字为姓。

栾Luán:出自姬姓,发源于甘肃栾城内外。

全Quán:泉府官的子孙以职官为姓,便有了泉姓,又因“全”、“泉”同音通用,于是也便有了全姓。

乌Wū:出自金秋氏。

暴Bào:最初形成于西周,发源地在前日山东省国内。

郗Xī:苏忿生的后代受封于郗(今新疆沁阳),其后代便以封邑命姓为郗姓。

焦Jiāo:农皇氏的后裔,以国为姓。

甘Gān:有穷的王公国个中有二个甘国,后代以国为姓。

班Bān:春秋时,赵国若敖的外孙子出生后曾被老妈弃于野外,吃虎乳长大。因虎有斑纹,其后代子孙以此事件命姓,为班姓。

巴Bā:东周后期,巴国被齐国攻灭,巴人便以国名为姓。

钭Tǒu:出自姜姓。北齐的皇上康公就以酒器名“钭”作为协调的姓,那样就有了钭姓。

仰Yǎng:仰姓一支来自舜帝时大臣仰延之后。

弓Gōng:来源为职官名。

厉Lì:出自姜姓。

秋Qiū:秋姓为白帝氏之后。

牧Mù:力牧助轩辕氏治理天下,立有大功,他的后人便以祖上名字为姓,一支姓力,一支姓牧。

戎本田UR-Vóng:出自姜姓。在周朝时期,有1个戎国,它是西魏的附属国,后来戎国灭亡了,其公族便以国名作为了姓。

仲Zhòng:商汤王左相仲虺的遗族和春秋时宋庄公之子(字子仲)的子孙,也以祖上名字为姓。

隗Kuí和Wěi:汤灭夏桀后,封其后裔于隗,建大隗国,春秋时为齐国所灭,其子孙以国名为姓,称隗氏。春秋时晋国民代表大会举进攻赤狄诸部落,赤狄人后裔汉化后沿用隗姓。

祖Zǔ:汤是夏朝的立国主公,他的子孙祖乙、祖辛、祖丁等都先后做了商王,其支庶子孙以“祖”作为姓。

伊Yī:相传尧出生在伊祁山,他的遗族有的以伊为姓。

山Shān:周朝掌管山林的带头人士叫山师,子孙便称为山氏。

武Wǔ:发源到现在日黑龙江省的水淳县南部。

宫Gōng:夏朝时有专责宫廷修缮和清爽事宜的官,名宫人,世袭此职的后生便以宫为姓。

谷Gǔ:源自于嬴姓。

符Fú:出自姬姓。

宁Nìng:出自赢姓,春秋时代,赵国国君秦襄公的谥号为“宁”,他的子孙后代子孙当中有些人就以先人的谥号作为姓。

车Chē:春秋时,吴国民代表大会夫子车仲的后裔为车姓。

刘Liú:远古尧帝的儿孙中,有个叫刘累的,据悉他能驯化龙和驾龙飞奔,他就是刘姓帝王。

仇Qiú:出自九吾氏。

侯Hóu:春秋时,晋惠公和缗侯均为姬寿曼所杀,哀侯和缗侯的后代逃难他国后,便以祖上受封爵位为姓,称侯氏。

景Jǐng:在春秋时期景差的子孙后代子孙便以景作为团结的姓,那样就有了景姓。

栾Luán:出自姬姓,发源于新疆栾城前后。

宓Mì:源自于青帝氏,青帝古时作宓羲。

詹Zhān:据有趣的事“五帝”之一的舜,曾经封轩辕氏后裔中得詹(受爱护)的人造詹姓,那样就有了詹姓。

暴Bào:最初形成于有穷,发源地在后天四川省境内。

蓬Péng:源自姬姓。

束Shù:周朝时代清朝有一疏姓部族,后改为束姓。

甘Gān:有穷的亲王国当中有贰个甘国,后代以国为姓。

全Quán:泉府官的子孙以职官为姓,便有了泉姓,又因“全”、“泉”同音通用,于是也便有了全姓。

龙Lóng:舜做部落联合首领,他的遇到有一王侯将相名纳,为龙氏,他的继任者子孙都姓龙。

钭Tǒu:出自姜姓。梁国的皇帝康公就以酒器名“钭”作为友好的姓,那样就有了钭姓。

郗Xī:苏忿生的儿孙受封于郗(今四川沁阳),其子孙便以封邑命姓为郗姓。

叶Yè:发源于今日甘肃省的新蔡县。

厉Lì:出自姜姓。

班Bān:春秋时,吴国若敖的外孙子出生后曾被阿娘弃于野外,吃虎乳长大。因虎有斑纹,其后裔子孙以此事件命姓,为班姓。

幸Xìng:源点据与幸臣有关。

戎福特Exploreróng:出自姜姓。在夏朝时代,有一个戎国,它是南齐的附庸,后来戎国灭亡了,其公族便以国名作为了姓。

仰Yǎng:仰姓一支来自舜帝时大臣仰延之后。

司Sī:部落领导人神农业余大学学帝氏的属下在那之中,有特意负责六柱预测的大臣名司怪,他的后来人子孙便以“司”作为姓。

祖Zǔ:汤是夏朝的建国君王,他的后人祖乙、祖辛、祖丁等都先后做了商王,其支庶子孙以“祖”作为姓。

秋Qiū:秋姓为白帝氏之后。

韶Sháo:乐官的后世子孙以其祖上所作乐曲的曲名作为团结的姓,那样就有了韶姓。

武Wǔ:发源于明日新疆省的水淳县南边。

仲Zhòng:商汤王左相仲虺的后人和春秋时宋庄公之子(字子仲)的后生,也以祖上名字为姓。

郜Gào:出自姬姓。

符Fú:出自姬姓。

伊Yī:相传尧出生在伊祁山,他的后生有的以伊为姓。

黎Lí:发源于后天河北省的管城区。

刘Liú:远古尧帝的后人中,有个叫刘累的,据他们说他能驯化龙和驾龙飞奔,他正是刘姓国王。

宫Gōng:周朝时有专责宫廷修缮和整洁事宜的官,名宫人,世袭此职的后人便以宫为姓。

蓟Jì:发源于前几日的神户市西北。

景Jǐng:在春秋时代景差的继承人子孙便以景作为自己的姓,那样就有了景姓。

宁Nìng:出自赢姓,春秋时代,魏国圣上秦襄公的谥号为“宁”,他的继任者子孙个中某个人就以先人的谥号作为姓。

薄Bó:薄圣上主的族人,便以封国之名作为友好的姓。

詹Zhān:据轶事“五帝”之一的舜,曾经封黄帝后裔中得詹(受敬爱)的人为詹姓,这样就有了詹姓。

仇Qiú:出自九吾氏。

印Yìn:源自于姬姓。春秋时代,郑穆公之子字子印,子印的外孙子名段,在魏国为卿大夫,以其祖父的字中的“印”为姓,称为印氏。

束Shù:夏朝时代宋代有一疏姓部族,后改为束姓。

栾Luán:出自姬姓,发源于青海栾城前后。

宿Sù:太昊氏的子孙被封在宿国(今西藏东平),其子孙以国名为姓。

龙Lóng:舜做部落联合带头人,他的手下有一达官显宦名纳,为龙氏,他的接班人子孙都姓龙。

暴Bào:最初形成于周朝,发源地在今天山西省国内。

白Bái:白阜被尊为白姓圣上。

叶Yè:发源于后日安徽省的延津县。

甘Gān:夏朝的亲王国当中有3个甘国,后代以国为姓。

怀Huái:是无怀氏的子孙。

幸Xìng:源点据与幸臣有关。

钭Tǒu:出自姜姓。吴国的天皇康公就以酒器名“钭”作为本身的姓,那样就有了钭姓。

蒲Pú:舜的后代封于蒲(今河北永济),舜的后人由此以地名为姓。

司Sī:部落带头人神农氏的下级个中,有专责占卜的重臣名司怪,他的子孙后代子孙便以“司”作为姓。

厉Lì:出自姜姓。

邰Tái:帝尧任命弃大司农,封于邰(今青海战功),其后代以地名“邰”为姓。

韶Sháo:乐官的后世子孙以其祖上所作乐曲的曲名作为友好的姓,那样就有了韶姓。

戎LX570óng:出自姜姓。在商朝时代,有2个戎国,它是北齐的债务国,后来戎国灭亡了,其公族便以国名作为了姓。

从Cóng:从姓源自于姬姓。

郜Gào:出自姬姓。

祖Zǔ:汤是周朝的建君王主,他的儿孙祖乙、祖辛、祖丁等都先后做了商王,其支庶子孙以“祖”作为姓。

鄂è:春秋时,晋国医务人士顷父之子嘉父叛晋,奔至鄂,称为鄂侯,他们的子孙以鄂为姓。

黎Lí:发源于明天台湾省的平舆县。

武Wǔ:发源于明天密西西比河省的水淳县东边。

索Suǒ:索姓是汤王的子孙。

蓟Jì:发源于明日的大阪市东南。

符Fú:出自姬姓。

咸Xián:姬夋为群众体育首领时,有个大臣叫咸邱黑,是咸姓的鼻祖。

薄Bó:薄主公主的族人,便以封国之名作为友好的姓。

刘Liú:远古尧帝的儿孙中,有个叫刘累的,据他们说他能驯化龙和驾龙飞奔,他就是刘姓皇帝。

赖Lài:是神农大帝的后代。

印Yìn:源自于姬姓。春秋时代,郑穆公之子字子印,子印的孙子名段,在吴国为卿大夫,以其祖父的字中的“印”为姓,称为印氏。

景Jǐng:在春秋时代景差的子孙后代子孙便以景作为友好的姓,那样就有了景姓。

卓Zhuó:是春秋时楚圣上族的儿孙。

宿Sù:风伏羲氏的后生被封在宿国(今西藏东平),其后代以国名为姓。

詹Zhān:据旧事“五帝”之一的舜,曾经封轩辕氏后裔中得詹(受怜惜)的人工詹姓,那样就有了詹姓。

蔺Lìn:是春秋时晋天子族的儿孙。

白Bái:白阜被尊为白姓国王。

束Shù:东周时代大顺有一疏姓部族,后改为束姓。

屠Tú:古人有以屠宰为业者,他们的后裔以屠为姓。

怀Huái:是无怀氏的子孙。

龙Lóng:舜做部落联合带头人,他的手头有一达官显宦名纳,为龙氏,他的继承人子孙都姓龙。

蒙Méng:姬乾荒的子孙。

蒲Pú:舜的后人封于蒲(今湖南永济),舜的后人因而以地名为姓。

叶Yè:发源于明日台湾省的西工区。

池Chí:池姓源于嬴姓。

邰Tái:帝尧任命弃大司农,封于邰(今广西战表),其子孙以地名“邰”为姓。

幸Xìng:源点据与幸臣有关。

乔Qiáo:轩辕黄帝后代以山名取为桥姓,后来部分简化为乔姓。

从Cóng:从姓源自于姬姓。

司Sī:部落带头人神农业余大学学帝氏的部下个中,有特意负责六柱预测的重臣名司怪,他的继承者子孙便以“司”作为姓。

阴Yīn:有穷有阴邑,其大夫的儿孙以食邑为姓,称阴氏。

鄂È:春秋时,晋国白衣战士顷父之子嘉父叛晋,奔至鄂,称为鄂侯,他们的遗族以鄂为姓。

韶Sháo:乐官的后世子孙以其祖上所作乐曲的曲名作为协调的姓,那样就有了韶姓。

郁Yù:相传大禹的师资叫郁华,他就是郁姓的高祖,其后裔以祖字为姓,称郁氏。

索Suǒ:索姓是汤王的后裔。

郜Gào:出自姬姓。

胥Xū:胥是以祖辈的名字命名的姓,源点于华胥、赫胥二氏。

咸Xián:姬俊为群众体育带头人时,有个大臣叫咸邱黑,是咸姓的鼻祖。

黎Lí:发源于明天浙江省的宁陵县。

能Nài:周厉王时,大臣熊恽因功受封为男爵,他的后人将熊姓去四点改为能姓。

赖Lài:是神农的遗族。

蓟Jì:发源于前天的北京市东北。

苍Cāng:
相传轩辕氏有二二十个外孙子,当中有个叫苍林,他的子孙以祖辈名字为姓,称苍氏。黄帝的外甥高阳氏有四个外甥,都是治国能臣,世称“八恺”,当中长子名苍舒,他的后人也以祖字为姓,形成苍姓一支。大致西晋现在,苍姓改为仓姓。

卓Zhuó:是春秋时楚圣上族的后代。

薄Bó:薄皇帝主的族人,便以封国之名作为本身的姓。

双Shuāng:双姓与蒙姓同出一宗,是姬乾荒的后代。西周建立后,封帝颛顼之后于蒙双,有后裔以地名为姓,成为蒙姓和双姓两支。

蔺Lìn:是春秋时晋天子族的子孙。

印Yìn:源自于姬姓。春秋时期,郑穆公之子字子印,子印的外孙子名段,在南陈为卿大夫,以其祖父的字中的“印”为姓,称为印氏。

闻Wén:出自复姓闻人氏。

屠Tú:古人有以屠宰为业者,他们的后生以屠为姓。

宿Sù:太昊氏的子孙被封在宿国(今西藏东平),其子孙以国名为姓。

莘Shēn:莘姓一族是古帝火神的后生。

蒙Méng:姬乾荒的遗族。

白Bái:白阜被尊为白姓太岁。

党Dǎng:党姓出自西周,居住在党项的王室多姓党。

池Chí:池姓源于嬴姓。

怀Huái:是无怀氏的后代。

翟Zhái:翟姓出自隗姓。

乔Qiáo:轩辕氏后代以山名取为桥姓,后来有些简化为乔姓。

蒲Pú:舜的后代封于蒲(今湖北永济),舜的后人由此以地名为姓。

谭Tán:谭姓是姬乾荒的后裔。

阴Yīn:有穷有阴邑,其大夫的儿孙以食邑为姓,称阴氏。

邰Tái:帝尧任命弃大司农,封于邰(今山西成绩),其子孙以地名“邰”为姓。

贡Gòng:源于端木氏。

郁Yù:相传大禹的中校叫郁华,他正是郁姓的国君,其后代以祖字为姓,称郁氏。

从Cóng:从姓源自于姬姓。

劳Láo:劳姓源点于唐代时代。

胥Xū:胥是以祖辈的名字命名的姓,起点于华胥、赫胥二氏。

鄂è:春秋时,晋国医生顷父之子嘉父叛晋,奔至鄂,称为鄂侯,他们的后生以鄂为姓。

逄Páng:逄姓出自姜姓。

能Nài:周定王时,大臣熊䵣因功受封为男爵,他的后生将熊姓去四点改为能姓。

索Suǒ:索姓是汤王的儿孙。

姬Jī:相传轩辕黄帝的诞生地有一条名为“姬”的河,于是便以“姬”作为姓。

苍Cāng:
相传黄帝有贰拾四个外甥,当中有个叫苍林,他的后代以祖辈名字为姓,称苍氏。黄帝的儿子姬乾荒有五个外孙子,都以治国能臣,世称“八恺”,当中长子名苍舒,他的后生也以祖字为姓,形成苍姓一支。大致汉朝从此,苍姓改为仓姓。

咸Xián:姬俊为群众体育首领时,有个大臣叫咸邱黑,是咸姓的鼻祖。

申Shēn:申姓发源于明日河南省的宿迁。

双Shuāng:双姓与蒙姓同出一宗,是高阳氏的后生。商朝建立后,封姬乾荒之后于蒙双,有后裔以地名为姓,成为蒙姓和双姓两支。

赖Lài:是神农的儿孙。

扶Fú:大禹任部落结盟首脑的时候,其属下有扶登氏,他便是扶姓的鼻祖。

闻Wén:出自复姓闻人氏。

卓Zhuó:是春秋时楚天皇族的后人。

堵Dǔ:堵姓出自姬姓。

莘Shēn:莘姓一族是古帝火神的儿孙。

蔺Lìn:是春秋时晋国王族的后人。

冉Kugaǎn:姬俊为农皇部落首领时,属下的三个群众体育个中就有冉姓,其后代世代姓冉。

党Dǎng:党姓出自寒朝,居住在党项的王室多姓党。

屠Tú:古人有以屠宰为业者,他们的子孙以屠为姓。

宰Zǎi:宰姓源于姬姓,春秋时代,周公孔曾经在西周任太宰,人称宰孔,其后世子孙就以“宰”作为了姓。

翟Zhái:翟姓出自隗姓。

蒙Méng:姬乾荒的后人。

郦Lì:郦姓出自轩辕黄帝。

谭Tán:谭姓是姬乾荒的子孙。

池Chí:池姓源于嬴姓。

雍Yōng:雍姓出自轩辕黄帝,发源现今日河南省的内黄。

贡Gòng:源于端木氏。

乔Qiáo:黄帝后代以山名取为桥姓,后来有的简化为乔姓。

郤Xì:春秋时代,晋国公族子弟叔虎确立郤国,后世子孙以封地名作为姓。

劳Láo:劳姓源点于北宋时期。

阴Yīn:夏朝有阴邑,其大夫的后裔以食邑为姓,称阴氏。

璩Qú:辽朝有2个叫蘧邑的地点,那里的人先前时代是以地名“蘧”作为姓的,后来蘧姓改成了璩姓。

逄Páng:逄姓出自姜姓。

郁Yù:相传大禹的民间兴办教授叫郁华,他就是郁姓的国君,其后代以祖字为姓,称郁氏。

桑Sāng:桑姓出自金秋氏。

姬Jī:相传轩辕氏的落地地有一条名为“姬”的河,于是便以“姬”作为姓。

胥Xū:胥是以祖辈的名字命名的姓,起点于华胥、赫胥二氏。

桂Guì:桂姓出自姬姓。

申Shēn:申姓发源于后天黑龙江省的咸阳。

能Nài:周襄王时,大臣熊招因功受封为男爵,他的后人将熊姓去四点改为能姓。

濮Pú:舜任部落首领时,其子孙散封于濮地,那几个人的后人便以地名作为姓。

扶Fú:大禹任部落联盟总领的时候,其属下有扶登氏,他正是扶姓的高祖。

苍Cāng:相传轩辕黄帝有二10个外甥,当中有个叫苍林,他的遗族以祖辈名字为

牛Niú:战国牛父的后人以他的字“牛”作为团结的姓。

堵Dǔ:堵姓出自姬姓。

姓,称苍氏。黄帝的孙子帝颛顼有八个外甥,都是治国能臣,世称“八恺”,在那之中长子名苍舒,他的遗族也以祖字为姓,形成苍姓一支。大约西汉未来,苍姓改为仓姓。

寿Shòu:是彭祖的后生。

冉Rǎn:帝喾为农皇部落带头人时,属下的多个群众体育个中就有冉姓,其子孙世代姓冉。

双Shuāng:双姓与蒙姓同出一宗,是姬乾荒的后裔。夏朝建立后,封黑帝之后于蒙双,有后裔以地名为姓,成为蒙姓和双姓两支。

通Tōng:春秋时,巴国有大夫受封于通川,其后世子孙以封地名“通”作为姓。

宰Zǎi:宰姓源于姬姓,春秋时期,周公孔曾经在东周任太宰,人称宰孔,其后世子孙就以“宰”作为了姓。

闻Wén:出自复姓闻人氏。

边Biān:商代有诸侯国边国,天皇为NORMAN NORELL,被叫做边伯,其子孙称为边氏。

郦Lì:郦姓出自轩辕黄帝。

莘Shēn:莘姓一族是古帝火神的子孙。

扈Hù:扈姓为大禹的后代。

雍Yōng:雍姓出自黄帝,发源于前些天广东省的内黄。

党Dǎng:党姓出自战国,居住在党项的王室多姓党。

燕Yān:南燕灭国后,伯倏的后人以国名为姓。

郤Xì:春秋时代,晋国公族子弟叔虎创设郤国,后世子孙以封地名作为姓。

翟Zhái:翟姓出自隗姓。

冀Jì:相传唐尧的后生被姬发分封在冀(今山西河津),其国人便以冀为姓。

璩Qú:南宋有三个叫蘧邑的地点,那里的人早先时代是以地名“蘧”作为姓的,后来蘧姓改成了璩姓。

谭Tán:谭姓是姬乾荒的遗族。

郏Jiá:战国时,有地称呼为郏鄏(今湖南揭阳西)。居住在此地的人以地名为姓。

桑Sāng:桑姓出自晚秋氏。

贡Gòng:源于端木氏。

浦Pǔ:出自于姜姓。

桂Guì:桂姓出自姬姓。

劳Láo:劳姓源点于东汉时代。

尚Shàng:尚姓一支为吕牙的儿孙。

濮Pú:舜任部落首领时,其子孙散封于濮地,那些人的后裔便以地名作为姓。

逄Páng:逄姓出自姜姓。

农Nóng:农姓出自神农氏,是神农大帝的后人。

牛Niú:东周牛父的后裔以她的字“牛”作为团结的姓。

姬Jī:相传黄帝的出世地有一条名为“姬”的河,于是便以“姬”作为姓。

温Wēn:周文王的幼子姬司徒的遗族被封于温(今云南兰考县),其后以封地为姓。

寿Shòu:是彭祖的后代。

申Shēn:申姓发源于今天黑龙江省的曲靖。

别Bié:《姓苑》记载 “别氏,京兆人,望出哈密、京兆”等。

通Tōng:春秋时,巴国有大夫受封于通川,其后世子孙以封地名“通”作为姓。

扶Fú:大禹任部落联盟总领的时候,其属下有扶登氏,他正是扶姓的高祖。

庄Zhuāng:春秋时宋戴公名武庄,他的遗族以其名字中的“庄”为姓。

边Biān:商代有诸侯国边国,圣上为波米雷特,被号称边伯,其后代称为边氏。

堵Dǔ:堵姓出自姬姓。

晏Yàn:轩辕氏后裔帝颛顼的外甥名陆终,他的儿子为晏安,其后裔遂为晏姓。

扈Hù:扈姓为大禹的子孙。

冉福睿斯ǎn:姬夋为赤帝部落领导人时,属下的八个部落个中就有冉姓,其子孙世代姓冉。

柴Chái:柴姓出自姜姓。

燕Yān:南燕灭国后,伯倏的后代以国名为姓。

宰Zǎi:宰姓源于姬姓,春秋时代,周公孔曾经在夏朝任太宰,人称宰孔,其后世子孙就以“宰”作为了姓。

瞿Qú:瞿姓一支来自人名,商代有一先生,因封地在瞿上而得名瞿父,他的后裔以祖先名为姓。

冀Jì:相传唐尧的后代被周文王分封在冀(今吉林河津),其国人便以冀为姓。

郦Lì:郦姓出自轩辕黄帝。

阎Yán:上古周文王建立周朝后,武王封1人王族仲奕于阎乡,仲奕的后代以祖上封邑为姓,称阎氏。

郏Jiá:夏朝时,有地称呼为郏鄏(今湖南黄冈西)。居住在此处的人以地名为姓。

雍Yōng:雍姓出自轩辕黄帝,发源于前几日新疆省的内黄。

充Chōng:充人后代以职官名为姓。

浦Pǔ:出自于姜姓。

郤Xì:春秋时期,晋国公族子弟叔虎建立郤国,后世子孙以封地名作为姓。

慕Mù:慕姓出自慕容氏。

尚Shàng:尚姓一支为吕望的后代。

璩Qú:汉朝有三个叫蘧邑的地点,这里的人中期是以地名“蘧”作为姓的,后来蘧姓改成了璩姓。

连Lián:黄帝孙子黑帝的曾孙陆终有子名惠连,他的后人以祖先名中的字为姓。

农Nóng:农姓出自神农氏,是赤帝的后裔。

桑Sāng:桑姓出自金秋氏。

茹帕杰罗ú:茹茹以族名为姓。

温Wēn:周文王的外孙子曼旗的遗族被封于温(今辽宁太康县),其后以封地为姓。

桂Guì:桂姓出自姬姓。

习Xí:西楚有诸侯国习国,其君王后世子孙以习为姓。

别Bié:《姓苑》记载 “别氏,京兆人,望出攀枝花、京兆”等。

濮Pú:舜任部落首领时,其子孙散封于濮地,这几个人的后裔便以地名作为姓。

宦Huàn:宦姓非凡难得。

庄Zhuāng:春秋时宋戴公名武庄,他的后生以其名字中的“庄”为姓。

牛Niú:东周牛父的子孙以他的字“牛”作为团结的姓。

艾ài:艾姓源于夏代,是禹王的后人。

晏Yàn:黄帝后裔帝颛顼的孙子名陆终,他的孙子为晏安,其后代遂为晏姓。

寿Shòu:是彭祖的后人。

鱼Yú:子鱼孙辈嫡传一支以祖父名字为姓,称鱼氏,支庶孙以“鱼孙”为姓。

柴Chái:柴姓出自姜姓。

通Tōng:春秋时,巴国有大夫受封于通川,其后世子孙以封地名“通”作为姓。

容Tiguanóng:轩辕黄帝有史臣容成,其子孙以容字为姓。

瞿Qú:瞿姓一支来自人名,商代有第壹教育高校师,因封地在瞿上而得名瞿父,他的儿孙以祖先名为姓。

边Biān:商代有诸侯国边国,皇帝为CEPHEE卡地亚,被称之为边伯,其子孙称为边氏。

向Xiàng:农皇有三个叫作向的裔孙被封为诸侯,其后裔子孙便以先人的名为姓。

阎Yán:上古周文王建立东周后,武王封一个人王族仲奕于阎乡,仲奕的儿孙以祖上封邑为姓,称阎氏。

扈Hù:扈姓为大禹的后生。

古Gǔ:古姓起点于殷商时期。

充Chōng:充人后代以职官名为姓。

燕Yān:南燕灭国后,伯倏的后生以国名为姓。

易Yì:易姓形成于春秋时期。

慕Mù:慕姓出自慕容氏。

冀Jì:相传唐尧的后生被西伯昌分封在冀(今辽宁河津),其国人便以冀为姓。

慎Shèn:慎姓发源于前几天西藏省的颖上县西北。

连Lián:轩辕黄帝孙子黑帝的曾孙陆终有子名惠连,他的后裔以祖先名中的字为姓。

郏Jiá:战国时,有地称呼为郏鄏(今河北宁德西)。居住在此处的人以地名为姓。

戈Gē:夏代西戎有寒国的幼子在戈国,其后代子孙就以国名作姓。

茹安德拉ú:茹茹以族名为姓。

浦Pǔ:出自于姜姓。

廖Liào:廖姓起点于前些天的云南省二七区西。

习Xí:汉朝有诸侯国习国,其圣上后世子孙以习为姓。

尚Shàng:尚姓一支为姜子牙的后裔。

庾Yǔ:相传在远古帝尧时代,有掌庾大夫。以官名作为姓,那样就有了庾姓。

宦Huàn:宦姓极度少见。

农Nóng:农姓出自神农氏,是神农大帝的子孙。

终Zhōng:终姓是轩辕黄帝的后代。

艾Ài:艾姓源于夏代,是禹王的后生。

温Wēn:姬发的幼子姬柳的子孙被封于温(今甘肃偃师市),其后以封地为姓。

暨Jì:暨姓是帝颛顼的后人。

鱼Yú:子鱼孙辈嫡传一支以祖父名字为姓,称鱼氏,支庶孙以“鱼孙”为姓。

别Bié:《姓苑》记载
“别氏,京兆人,望出贵港、京兆”等。

居Jū:居姓出自杜姓。

容帕杰罗óng:黄帝有史臣容成,其子孙以容字为姓。

庄Zhuāng:春秋时宋戴公名武庄,他的后生以其名字中的“庄”为姓。

衡Héng:出自伊姓。

向Xiàng:炎帝有1个称为向的裔孙被封为诸侯,其子外甥孙便以先人的名为姓。

晏Yàn:黄帝后裔帝颛顼的孙子名陆终,他的外孙子为晏安,其后代遂为晏姓。

步Bù:步姓发源于今日吉林省的晋中市南。

古Gǔ:古姓源点于殷商时代。

柴Chái:柴姓出自姜姓。

都Dū:春秋初年,郑国有个公族大夫叫子都,他的后生以其字“都”作为姓。

易Yì:易姓形成于春秋时代。

瞿Qú:瞿姓一支来自人名,商代有一先生,因封地在瞿上而得名瞿父,他的后生以祖先名为姓。

耿Gěng:出自姬姓。

慎Shèn:慎姓发源现今日湖南省的颖上县东南。

阎Yán:上古周文王建夏至朝后,武王封一个人王族仲奕于阎乡,仲奕的遗族以祖上封邑为姓,称阎氏。

满Mǎn:西周胡公满的支庶子孙当中有人以先祖名字中的“满”字作为姓。

戈Gē:夏代南蛮有寒国的幼子在戈国,其子外孙子孙就以国名作姓。

充Chōng:充人后代以职官名为姓。

弘Hóng:在春秋时代,秦国有个医务卫生人士叫弘演,他的后人子孙就以其名字中的“弘”字作为友好的姓。

廖Liào:廖姓起点于前些天的甘肃省唐河县西。

慕Mù:慕姓出自慕容氏。

匡Kuāng:春秋时代,齐国先生施孝权的家臣句须任匡邑宰,后来他的外孙子就以祖父做官地的名称作为协调的姓。

庾Yǔ:相传在远古帝尧时代,有掌庾大夫。以官名作为姓,这样就有了庾姓。

连Lián:黄帝侄子黑帝的曾孙陆终有子名惠连,他的遗族以祖先名中的字为姓。

国Guó:大禹为首领时,有二个专门掌管车马的人誉为国哀,后世子孙都随着以国为姓。

终Zhōng:终姓是轩辕氏的子孙。

茹昂科威ú:茹茹以族名为姓。

文Wén:周文王追谥阿爹西伯姬发为周文王,子孙以其谥号“文”作为了姓。

暨Jì:暨姓是姬乾荒的儿孙。

习Xí:西汉有诸侯国习国,其皇上后世子孙以习为姓。

寇Kòu:春秋时代卫穆公的孙子在秦国任司寇,他的传人子孙就以官名“司寇”作为友好的姓,后来简称寇氏。

居Jū:居姓出自杜姓。

宦Huàn:宦姓卓殊少见。

广guǎng:上古广成子的后代以广成为姓。

衡Héng:出自伊姓。

艾ài:艾姓源于夏代,是禹王的子孙。

禄Lù:出自子姓,是殷商最终多个天子商纣王的后人。

步Bù:步姓发源于明日江苏省的晋中市南。

鱼Yú:子鱼孙辈嫡传一支以祖父名字为姓,称鱼氏,支庶孙以“鱼孙”为姓。

阙Quē:阙姓起点于春秋之时。。

都Dū:春秋初年,吴国有个公族大夫叫子都,他的儿孙以其字“都”作为姓。

容科雷傲óng:轩辕黄帝有史臣容成,其子孙以容字为姓。

东Dōng:东姓源于远古之时。

耿Gěng:出自姬姓。

向Xiàng:神农大帝有1个名叫向的裔孙被封为诸侯,其后裔子孙便以先人的名为姓。

欧ōu:春秋时,越王无疆将次子封于乌程(今黄河吴兴)欧余山的南面,北宋称山南为阳,所以他被称之为欧阳亭侯。

满Mǎn:东周胡公满的支庶子孙个中有人以先祖名字中的“满”字作为姓。

古Gǔ:古姓起点于殷商时期。

殳Shū:出于有虞氏。

弘Hóng:在春秋时期,魏国有个医务职员叫弘演,他的继承者子孙就以其名字中的“弘”字作为本人的姓。

易Yì:易姓形成于春秋时期。

沃Wò:沃丁的后代有的以他的名字为姓,称沃氏。

匡Kuāng:春秋时期,赵国先生施孝权的家臣句须任匡邑宰,后来他的外甥就以祖父做官地的名称作为团结的姓。

慎Shèn:慎姓发源于前些天吉林省的颖上县西南。

利Lì:出于理姓,与理、李、里同宗。

国Guó:大禹为首领时,有多个特地掌管车马的人叫做国哀,后世子孙都跟着以国为姓。

戈Gē:夏代北狄有寒国的外孙子在戈国,其子外孙子孙就以国名作姓。

蔚Wèi:唐朝时存在蔚(yù)州,居住在那边的人以地名为姓。

文Wén:周文王追谥老爹西秦穆周文王为西伯昌,子孙以其谥号“文”作为了姓。

廖Liào:廖姓源点于今日的新疆省社旗县西。

越Yuè:燕国公族支庶子孙局部以原国名为姓,形成越姓。

寇Kòu:春秋时代姬元的外甥在魏国任司寇,他的继承者子孙就以官名“司寇”作为协调的姓,后来简称寇氏。

庾Yǔ:相传在远古帝尧时期,有掌庾大夫。以官名作为姓,那样就有了庾姓。

夔Kuí:远古时,尧和舜的乐官名叫夔,此姓的发源就在尧舜帝时期。夔原指龙形动物。

广Guǎng:上古广成子的遗族以广成为姓。

终Zhōng:终姓是轩辕黄帝的后代。

隆Lóng:隆姓源于地名。春秋时,吴国境内有隆邑(今广西玉林西北),居住在此处的人以其地名为姓,形成隆姓。

禄Lù:出自子姓,是殷商最终贰个君王子受德的后裔。

暨Jì:暨姓是高阳氏的后生。

师Shī:源于技艺和职官名。

阙Quē:阙姓源点于春秋之时。

居Jū:居姓出自杜姓。

巩Gǒng:周昭王时有同族卿士简公,受封于巩(今浙江巩县),称为巩简公。巩简公的后生以封邑为姓,称巩氏。

东Dōng:东姓源于远古之时。

衡Héng:出自伊姓。

厍Shè:厍姓源于元代厍狄氏所改姓。

欧Ōu:春秋时,勾践无疆将次子封于乌程(今吉林吴兴)欧余山的南面,明朝称山南为阳,所以她被号称欧阳亭侯。

步Bù:步姓发源于前几日浙江省的大同市南。

聂Niè:春秋时,齐顷公封其支庶子孙于聂邑(今青海茌平西),建聂国,为北宋殖民地。其后世子孙以国名为姓,形成聂姓。

殳Shū:出于有虞氏。

都Dū:春秋初年,郑国有个公族大夫叫子都,他的儿孙以其字“都”作为姓。

晁Cháo:源于姬姓。南梁“朝”与“晁”相通,都有早上之意,所以在姓中“朝”也撰写“晁”。东周时,景王之子王子朝的儿孙以朝为姓,又称“晁”氏。

沃Wò:沃丁的后裔有的以她的名字为姓,称沃氏。

耿Gěng:出自姬姓。

勾Gōu:更创作“句”。其姓最早见于《山海经》:“困民之国,勾姓”。

利Lì:出于理姓,与理、李、里同宗。

满Mǎn:寒朝胡公满的支庶子孙个中有人以先祖名字中的“满”字作为姓。

敖áo:上古五帝之一姬乾荒的少将叫做大敖,有的写做太敖,他的遗族以祖上名字为姓,形成敖姓。

蔚Wèi:北魏时设有蔚(yù)州,居住在此处的人以地名为姓。

弘Hóng:在春秋时代,郑国有个医务人士叫弘演,他的后代子孙就以其名字中的“弘”字作为自身的姓。

融凯雷德óng:融姓源点于上古,是帝颛顼黑帝后裔。

越Yuè:郑国公族支庶子孙局地以原国名为姓,形成越姓。

匡Kuāng:春秋时代,齐国先生施孝权的家臣句须任匡邑宰,后来她的外孙子就以祖父做官地的名号作为团结的姓。

冷Lěng:冷姓系泠姓所改。

夔Kuí:远古时,尧和舜的乐官名叫夔,此姓的根源就在尧舜帝时期。夔原指龙形动物。

国Guó:大禹为首领时,有2个特地掌管车马的人名叫国哀,后世子孙都跟着以国为姓。

訾Zǐ:有穷时有訾邑(今广东巩县西北),居住在这里的人部分以地名为姓。

隆Lóng:隆姓源于地名。春秋时,宋国国内有隆邑(今广西益阳东北),居住在此地的人以其地名为姓,形成隆姓。

文Wén:西伯昌追谥老爸西伯姬发为周武王,子孙以其谥号“文”作为了姓。

辛Xīn:辛姓源于姒姓。

师Shī:源于技艺和职官名。

寇Kòu:春秋时代姬晋的孙子在宋国任司寇,他的继承人子孙就以官名“司寇”作为本人的姓,后来简称寇氏。

阚Kàn:阚姓源自姜姓。

巩Gǒng:周宣王时有同族卿士简公,受封于巩(今广东巩县),称为巩简公。巩简公的后裔以封邑为姓,称巩氏。

广guǎng:上古广成子的后代以广成为姓。

那Nā:夏朝国君武丁的裔孙到那地(今福建日喀则东北)定居,形成那姓。

厍Shè:厍姓源于南齐厍狄氏所改姓。

禄Lù:出自子姓,是殷商最后二个皇上后辛的子孙。

简Jiǎn:春秋时,晋国医务职员狐鞫居为周武王的后生,他被封于续,死后谥号为简。

聂Niè:春秋时,齐乙公封其支庶子孙于聂邑(今青海茌平西),建聂国,为北齐属国。其后世子孙以国名为姓,形成聂姓。

阙Quē:阙姓起点于春秋之时。

饶君越áo:饶姓一支来自姜姓。

晁Cháo:源于姬姓。北周“朝”与“晁”相通,都有深夜之意,所以在姓中“朝”也撰写“晁”。西周时,景王之子王子朝的儿孙以朝为姓,又称“晁”氏。

东Dōng:东姓源于远古之时。

空Kōng:空姓为复姓空同、空桑、空相等省文字改正成。

勾Gōu:再创作“句”。其姓最早见于《山海经》:“困民之国,勾姓”。

欧ōu:春秋时,越王无疆将次子封于乌程(今四川吴兴)欧余山的南面,金朝称山南为阳,所以他被称为欧阳亭侯。

曾Zēng:曾子舆是春秋时的秦国人,而且是孔圣人的得意弟子。

敖Áo:上古五帝之一姬乾荒的先生叫做大敖,有的写做太敖,他的后裔以祖上名字为姓,形成敖姓。

殳Shū:出于有虞氏。

毋Wú:毋姓源点于上古,尧属下毋句创建出乐器罄,他正是毋姓的国君。

融普拉多óng:融姓源点于上古,是黑帝高阳氏后裔。

沃Wò:沃丁的后裔有的以她的名字为姓,称沃氏。

沙Shā:赤帝做部落首领时,他的下属有夙沙氏,其后世子孙省文为沙氏。

冷Lěng:冷姓系泠姓所改。

利Lì:出于理姓,与理、李、里同宗。

乜Niè:爆发于春秋时期,吴国有大夫的采邑在乜城,其后裔就把采邑名作为了姓。

訾Zǐ:夏朝时有訾邑(今黑龙江巩县西北),居住在此处的人部分以地名为姓。

蔚Wèi:西楚时留存蔚(yù)州,居住在此间的人以地名为姓。

养Yǎng:春秋时代,唐代公子掩余、烛庸逃到魏国,楚王把养地(今云南国内)封给了他们,后来其继承者就以祖上的封地名“养”作为姓。

辛Xīn:辛姓源于姒姓。

越Yuè:卫国公族支庶子孙部分以原国名为姓,形成越姓。

鞠Jū:鞠姓出自姬姓,周君主弃有支孙名叫陶,他出生时手心有纹似“鞠”字形,所以取名鞠陶,他的后来人子孙便以鞠作为团结的姓。

阚Kàn:阚姓源自姜姓。

夔Kuí:远古时,尧和舜的乐官名叫夔,此姓的来源于就在尧舜帝时期。夔原指龙形动物。

须Xū:须姓源自风姓,是青帝风伏羲氏的后生,春秋时期有风姓国叫须句国,该国的国民则称须句氏,后来改为须氏。

那Nā:西周天子武丁的裔孙到那地(今山西阜新西北)定居,形成那姓。

隆Lóng:隆姓源于地名。春秋时,燕国境内有隆邑(今青海承德西南),居住在那边的人以其地名为姓,形成隆姓。

丰Fēng:春秋时代,郑穆公的儿子丰,在郑僖公时任大夫,他的外甥便以其名“丰”作为姓,而称为丰施、丰卷,后来她俩的后代也随着姓丰。

简Jiǎn:春秋时,晋国白衣战士狐鞫居为西伯昌的子孙,他被封于续,死后谥号为简。

师Shī:源于技艺和职官名。

巢Cháo:尧为帝时,有大臣巢父常居于山中,以树为巢,故称有巢氏。禹帝时曾封有巢氏之后建立巢国(今吉林境内)。在夏、商、周六代,巢国世代为诸侯国,春秋时代,宋国灭掉巢国,巢国后代公族便以原国名作为姓。

饶卡宴áo:饶姓一支来自姜姓。

巩Gǒng:周灵王时有同族卿士简公,受封于巩(今安徽巩县),称为巩简公。巩简公的后裔以封邑为姓,称巩氏。

关Guān:西周时,夏桀是三个淫秽的暴君,有个叫关龙逢的贤臣曾去劝谏他,结果被行刑,关龙逢的后生便姓关。

空Kōng:空姓为复姓空同、空桑、空相等省文字改革成。

厍Shè:厍姓源于后周厍狄氏所改姓。

蒯Kuǎi:西周时有蒯国(在今天青海省商丘市附近),其国人后来以国名作为姓。

曾Zēng:曾参是春秋时的秦国人,而且是孔夫子的得意弟子。

聂Niè:春秋时,姜伋封其支庶子孙于聂邑(今广东茌平西),建聂国,为古时候属国。其后世子孙以国名为姓,形成聂姓。

相Xiàng:西周有一个君王叫相,他的遗族支庶子孙,有的就以祖上的名字作为姓。

毋Wú:毋姓源点于上古,尧属下毋句成立出乐器罄,他正是毋姓的鼻祖。

晁Cháo:源于姬姓。东晋“朝”与“晁”相通,都有晚上之意,所以在姓中“朝”也撰写“晁”。夏朝时,景王之子王子朝的后生以朝为姓,又称“晁”氏。

查Zhā:查姓出自姜姓,是神农后裔。

沙Shā:农皇做部落首领时,他的部属有夙沙氏,其后世子孙省文为沙氏。

勾Gōu:再创作“句”。其姓最早见于《山海经》:“困民之国,勾姓”。

後Hòu:後姓出自太昊氏,是上古北狄部族首领青帝的外甥後照的遗族。

乜Niè:爆发于春秋时代,宋国有大夫的采邑在乜城,其后裔就把采邑名作为了姓。

敖áo:上古五帝之一帝颛顼的民间兴办教师叫做大敖,有的写做太敖,他的儿孙以祖上名字为姓,形成敖姓。

荆Jīng:西周初年,荆君有庶出后代则以原国号作为姓。

养Yǎng:春秋时代,北周公子掩余、烛庸逃到卫国,楚王把养地(今广西国内)封给了她们,后来其继任者就以祖上的封地名“养”作为姓。

融Lacrosseóng:融姓源点于上古,是黑帝帝颛顼后裔。

红Hóng:红姓出自熊姓。

鞠Jū:鞠姓出自姬姓,周君主弃有支孙名叫陶,他出生时手心有纹似“鞠”字形,所以取名鞠陶,他的后者子孙便以鞠作为友好的姓。

冷Lěng:冷姓系泠姓所改。

游Yóu:春秋时期,鲁国主公郑穆公之子名偃,字子游,他的外孙子以祖父的字作为姓。

须Xū:须姓源自风姓,是青帝青帝氏的儿孙,春秋时期有风姓国叫须句国,该国的全体公民则称须句氏,后来改为须氏。

訾Zǐ:战国时有訾邑(今广西巩县西北),居住在此地的人有的以地名为姓。

竺Zhú:西魏,有枞阳人竹晏改“竹”为“竺”,其后世子孙即沿用竺姓。

丰Fēng:春秋时期,郑穆公的外甥丰,在郑僖公时任大夫,他的孙子便以其名“丰”作为姓,而号称丰施、丰卷,后来她们的子孙也随之姓丰。

辛Xīn:辛姓源于姒姓。

权Quán:商武帝武丁的子孙被封于权地(今密西西比河境内),其后代以国为姓。

巢Cháo:尧为帝时,有大臣巢父常居于山中,以树为巢,故称有巢氏。禹帝时曾封有巢氏之后建立巢国(今山西境内)。在夏、商、周四代,巢国世代为诸侯国,春秋时代,郑国灭掉巢国,巢国后代公族便以原国名作为姓。

阚Kàn:阚姓源自姜姓。

逯Lù:郑国公族大夫有人受封于逯邑(今湖北境内),其后世子孙以身份姓。

关Guān:夏朝时,夏桀是七个淫秽的暴君,有个叫关龙逢的贤臣曾去劝谏他,结果被处决,关龙逢的遗族便姓关。

那Nā:东周皇帝武丁的裔孙到那地(今湖南白城西南)定居,形成那姓。

盖Gě:春秋时代公族大夫受封于盖邑(今吉林沂南县西北),后代子孙就以身份姓。

蒯Kuǎi:夏朝时有蒯国(在前天西藏省新乡市附近),其国人后来以国名作为姓。

简Jiǎn:春秋时,晋国白衣战士狐鞫居为西伯昌的遗族,他被封于续,死后谥号为简。

益Yì:伯益是吴国的高祖,其支庶子孙中有人以祖上的名字作为团结的姓。

相Xiàng:夏朝有3个皇帝叫相,他的后人支庶子孙,有的就以祖上的名字作为姓。

饶奥迪Q5áo:饶姓一支来自姜姓。

桓Huán:源于上古,黄帝时有大臣桓常,他是桓姓的鼻祖。

查Zhā:查姓出自姜姓,是农皇后裔。

空Kōng:空姓为复姓空同、空桑、空相等省文字改良成。

公Gōng:出自姬姓。

後Hòu:後姓出自青帝氏,是上古四夷部族带头人风伏羲的孙子後照的遗族。

曾Zēng:曾子是春秋时的吴国人,而且是尼父的得意弟子。

万俟Mò qí:明清时,赫哲族的万俟部落随拓跋氏其部落族人以“万俟”为姓。

荆Jīng:东周初年,荆君有庶出后代则以原国号作为姓。

毋Wú:毋姓起点于上古,尧属下毋句创设出乐器罄,他即是毋姓的君王。

司马Sī mǎ:相传帝少皞始设司马一职,掌管军事和政治。

红Hóng:红姓出自熊姓。

沙Shā:农皇做部落首领时,他的下属有夙沙氏,其后世子孙省文为沙氏。

上官Shàng
guān:春秋时代,熊吕幼子名子兰,担任上官大夫。子兰的儿孙便以地名命姓。

游Yóu:春秋时代,秦国国王郑穆公之子名偃,字子游,他的外甥以祖父的字作为姓。

乜Niè:爆发于春秋时期,燕国有大夫的采邑在乜城,其后裔就把采邑名作为了姓。

欧阳ōu
yáng:蹄被封于乌程欧余山的南面,被称作欧阳亭侯,他的支庶子孙以封地命姓。

竺Zhú:大顺,有枞阳人竹晏改“竹”为“竺”,其后世子孙即沿用竺姓。

养Yǎng:春秋时代,宋代公子掩余、烛庸逃到秦国,楚王把养地(今浙江国内)封给了她们,后来其后代就以祖上的封地名“养”作为姓。

夏侯Xià hóu:杞简公的兄弟被称呼夏侯,他的遗族于是以“夏侯”为姓。

权Quán:商武帝武丁的后人被封于权地(今亚马逊河境内),其后代以国为姓。

鞠Jū:鞠姓出自姬姓,周君王弃有支孙名叫陶,他出生时手心有纹似“鞠”字形,所以取名鞠陶,他的后代子孙便以鞠作为友好的姓。

诸葛Zhū gě:东周时,伯夷的后人。

逯Lù:宋国公族大夫有人受封于逯邑(今湖南境内),其后世子孙以身份姓。

须Xū:须姓源自风姓,是青帝青帝氏的后裔,春秋时期有风姓国叫须句国,该国的百姓则称须句氏,后来改为须氏。

知有名的人员Wén
rén:春秋时少正卯声誉高被称做“闻人”。他的支庶子孙有的便以“闻人”为姓。

盖Gě:春秋时代公族大夫受封于盖邑(今海南高密市东北),后代子孙就以身份姓。

丰Fēng:春秋时期,郑穆公的孙子丰,在郑僖公时任大夫,他的外甥便以其名“丰”作为姓,而称为丰施、丰卷,后来他俩的后生也随即姓丰。

东面Dōng
fāng:风伏羲氏创八卦,八卦以东方为尊,其子孙支庶子孙便以东方为姓。

益Yì:伯益是吴国的高祖,其支庶子孙中有人以祖上的名字作为本人的姓。

巢Cháo:尧为帝时,有大臣巢父常居于山中,以树为巢,故称有巢氏。禹帝时曾封有巢氏之后建立巢国(今浙江境内)。在夏、商、周三代,巢国世代为诸侯国,春秋时代,越国灭掉巢国,巢国后代公族便以原国名作为姓。

赫连Hè lián:是明清时匈奴族的姓,帝王为匈奴右贤王刘去卑。

桓Huán:源于上古,轩辕黄帝时有大臣桓常,他是桓姓的国君。

关Guān:有穷时,夏桀是二个淫秽的暴君,有个叫关龙逢的贤臣曾去劝谏他,结果被行刑,关龙逢的后代便姓关。

皇甫Huáng fǔ:春秋时宋戴公之子公子充石,字皇父。他的儿子以祖父之字为姓。

公Gōng:出自姬姓。

蒯Kuǎi:西周时有蒯国(在后天海南省三门峡市邻近),其国人后来以国名作为姓。

尉迟Yù chí:为乌孜雷诺族姓。

万俟Mò Qí:北齐时,蒙古族的万俟部落随拓跋氏其部落族人以“万俟”为姓。

相Xiàng:西周有一个太岁叫相,他的后裔支庶子孙,有的就以祖上的名字作为姓。

公羊Gōng
yáng:春秋时秦国人公孙羊孺颇有才气,他的支庶子孙以祖上名字中的七个字命姓,形成公羊姓。公羊姓今已融入公姓。

司马Sī Mǎ:相传帝玄嚣始设司马一职,掌管军事和政治。

查Zhā:查姓出自姜姓,是神农后裔。

澹台Tán tái:春秋时期,孔夫子有个徒弟名叫澹台灭明,字子羽。

上官Shàng
Guān:春秋时代,楚庄王幼子名子兰,担任上官大夫。子兰的后生便以地名命姓。

後Hòu:後姓出自青帝氏,是上古东夷部族首领青帝的外孙子後照的后代。

公冶Gōng yě:春秋时郑国季氏有族人叫季冶,字公冶,他的遗族便以公冶为姓。

欧阳Ōu
Yáng:蹄被封于乌程欧余山的南面,被称呼欧阳亭侯,他的支庶子孙以封地命姓。

荆Jīng:西周初年,荆君有庶出后代则以原国号作为姓。

宗政Gōng
yě:也作“宗正”。宗正是秦汉时代的官名,专管君主亲戚的关于事宜,自赵正时开头安装。西楚时。高祖汉太祖有个家人亲人担任宗正这一官职,后改姓为宗正。

夏侯Xià Hóu:杞简公的表哥被号称夏侯,他的子孙于是以“夏侯”为姓。

红Hóng:红姓出自熊姓。

抚顺Pú
yáng:晋中为地名,在今湖北新安县,当地人有以地名为姓的,称为玉林氏。

诸葛Zhū Gě:夏朝时,伯夷的后人。

游Yóu:春秋时代,鲁国太岁郑穆公之子名偃,字子游,他的外孙子以祖父的字作为姓。

淳于Chún yú:春秋时代有淳于国,淳于国的人后来称之为淳于氏。

有名气的人Wén
帕杰罗én:春秋时少正卯声誉高被称做“闻人”。他的支庶子孙有的便以“闻人”为姓。

竺Zhú:大顺,有枞阳人竹晏改“竹”为“竺”,其后世子孙即沿用竺姓。

单于Chán
yú:历史上匈奴族的万丈带头大哥称为“单于”,他们的后生中有以“单于”为姓的。

东方Dōng
Fāng:风伏羲氏创八卦,八卦以东方为尊,其后代支庶子孙便以东方为姓。

权Quán:商武帝武丁的后生被封于权地(今亚马逊河境内),其子孙以国为姓。

太叔Tài shū:春秋时,姬不逝有外孙子名叫太叔仪,他的遗族正是太叔氏。

赫连Hè Lián:是西楚时匈奴族的姓,主公为匈奴右贤王刘去卑。

逯Lù:赵国公族大夫有人受封于逯邑(今湖南国内),其后世子孙以身份姓。

申屠Shēn tú:为上古舜帝的后代。

皇甫Huáng Fǔ:春秋时宋戴公之子公子充石,字皇父。他的孙子以祖父之字为姓。

盖Gě:春秋时期公族大夫受封于盖邑(今湖南梁山县西南),后代子孙就以身份姓。

公孙Gōng
sūn:有穷天皇一般立正妻所生的长子为太子,别的外甥就称为公子。公子的幼子被称呼公孙。有公孙的遗族就以公孙为团结的姓。

尉迟Yù Chí:为赫哲族姓。

益Yì:伯益是郑国的鼻祖,其支庶子孙中有人以祖上的名字作为团结的姓。

仲孙Zhōng sūn:出自姬姓。

公羊Gōng
Yáng:春秋时吴国人公孙羊孺颇有才气,他的支庶子孙以祖上名字中的两个字命姓,形成公羊姓。公羊姓今已融入公姓。

桓Huán:源于上古,黄帝时有大臣桓常,他是桓姓的鼻祖。

轩辕Xuān yuán:相传黄帝号轩辕黄帝,他的子孙中有以轩辕为姓的。

澹台Tán Tái:春秋时代,孔仲尼有个徒弟名叫澹台灭明,字子羽。

公Gōng:出自姬姓。

令狐Líng hú:魏颗被晋君别封于令狐,“以邑为氏”而姓的令狐。

公冶Gōng Yě:春秋时齐国季氏有族人叫季冶,字公冶,他的遗族便以公冶为姓。

万俟Mò
qí:西汉时,乌孜BUICK族的万俟部落随拓跋氏其部落族人以“万俟”为姓。

钟离Zhōng lí:源出于嬴姓。

宗政Zōng
Zhèng:也作“宗正”。宗正是秦汉时代的官名,专管天皇亲戚的有关事情,自祖龙时起来安装。曹魏时。高祖汉高帝有个亲戚家里人担任宗正这一官职,后改姓为宗正。

司马Sī
mǎ:相传帝白帝始设司马一职,掌管军事和政治。

宇文Yǔ wén:哈尼族有个群众体育首领自称“字文氏”。

松原Pú
Yáng:佳木斯为地名,在今辽宁睢县,当地人有以地名为姓的,称为梅州氏。

上官Shàng
guān:春秋时代,熊侣幼子名子兰,担任上官大夫。子兰的子孙便以地名命姓。

长孙Zhǎng
sūn:北魏赤手空拳后,拓跋硅认为大爷沙莫雄的小外甥嵩是曾外祖父的长孙,就赐嵩为“长孙”氏。嵩的子孙也就径直以长孙为协调的姓。

淳于Chún Yú:春秋时代有淳于国,淳于国的人后来名为淳于氏。

欧阳ōu
yáng:蹄被封于乌程欧余山的南面,被称作欧阳亭侯,他的支庶子孙以封地命姓。

慕容Mù
róng:三国近日,俄罗斯族首领莫护跋在棘城以北建立国家,其后裔以国为姓。

单于Chán
Yú:历史上匈奴族的参天总领称为“单于”,他们的后人中有以“单于”为姓的。

夏侯Xià
hóu:杞简公的兄弟被誉为夏侯,他的后生于是以“夏侯”为姓。

鲜于Xiān yú:源出子姓。

太叔Tài Shū:春秋时,姬纠有外孙子名叫太叔仪,他的儿孙正是太叔氏。

诸葛Zhū gě:战国时,伯夷的遗族。

闾丘Lǘ qiū:春秋时西汉有大夫名叫闾丘婴,他的后裔称为闾丘氏。

申屠Shēn Tú:为上古舜帝的后人。

名流Wén
rén:春秋时少正卯声誉高被称做“闻人”。他的支庶子孙有的便以“闻人”为姓。

司徒Sī
tú:先秦设司徒这一官职。有的司徒后代就把官职作为自个儿的姓,称为司徒氏。

公孙Gōng
Sūn:东周圣上一般立正妻所生的长子为太子,别的外甥就称为公子。公子的外甥被喻为公孙。有公孙的后人就以公孙为团结的姓。

东面Dōng
fāng:青帝氏创八卦,八卦以东方为尊,其子孙支庶子孙便以东方为姓。

司空Sī kōng:出自姒姓,是大禹的后裔,以官职名为姓。

仲孙Zhōng Sūn:出自姬姓。

赫连Hè
lián:是后汉时匈奴族的姓,主公为匈奴右贤王刘去卑。

佟Tóng:源于妫姓,出自夏王朝末代太师终古的后裔。

轩辕Xuān Yuán:相传黄帝号轩辕黄帝,他的后生中有以轩辕为姓的。

皇甫Huáng
fǔ:春秋时宋戴公之子公子充石,字皇父。他的孙子以祖父之字为姓。

第④Dì
wǔ:源于妫姓,出自汉高祖汉太祖强制迁移原东周时代北齐的田氏公族时封的编序,属天皇赐姓。

令狐Líng Hú:魏颗被晋君别封于令狐,“以邑为氏”而姓的令狐。

尉迟Yù chí:为白族姓。

言Yán:出自春秋时言偃之后,以祖名为姓。

钟离Zhōng Lí:源出于嬴姓。

公羊Gōng
yáng:春秋时齐国人公孙羊孺颇有才情,他的支庶子孙以祖上名字中的四个字命姓,形成公羊姓。公羊姓今已融入公姓。

福Fú:出自春秋时西汉先生福子丹之后,以祖名为姓。

宇文Yǔ Wén:布依族有个群众体育带头人自称“字文氏”。

澹台Tán
tái:春秋时期,孔夫子有个徒弟名叫澹台灭明,字子羽。

翻阅原来的书文:

长孙Zhǎng
Sūn:明朝创立后,拓跋硅认为四叔沙莫雄的三外孙子嵩是曾外祖父的长孙,就赐嵩为“长孙”氏。嵩的遗族也就直接以长孙为友好的姓。

公冶Gōng
yě:春秋时宋国季氏有族人叫季冶,字公冶,他的遗族便以公冶为姓。

慕容Mù
昂Coraóng:三国时期,阿昌族带头人莫护跋在棘城以北建立国家,其后代以国为姓。

宗政Gōng
yě:也作“宗正”。宗就是秦汉时期的官名,专管国王亲朋好友的有关事务,自赵正时起来安装。明清时。高祖刘邦有个亲人亲朋好友担任宗正这一官职,后改姓为宗正。

鲜于Xiān Yú:源出子姓。

阳江Pú
yáng:宝鸡为地名,在今四川马村区,当地人有以地名为姓的,称为淮南氏。

闾丘Lǘ Qiū:春秋时大顺有大夫名叫闾丘婴,他的后代称为闾丘氏。

淳于Chún
yú:春秋时期有淳于国,淳于国的人后来名为淳于氏。

司徒Sī
Tú:先秦设司徒这一官职。有的司徒后代就把官职作为本身的姓,称为司徒氏。

单于Chán
yú:历史上匈奴族的最高首脑称为“单于”,他们的儿孙中有以“单于”为姓的。

司空Sī Kōng:出自姒姓,是大禹的后裔,以官职名为姓。

太叔Tài
shū:春秋时,姬不逝有外甥名叫太叔仪,他的后人就是太叔氏。

佟Tóng:源于妫姓,出自夏王朝末期都督终古的子孙。

申屠Shēn tú:为上古舜帝的后代。

第④Dì
Wǔ:源于妫姓,出自汉高祖刘邦强制迁移原战国时期西汉的田氏公族时封的编序,属天子赐姓。

公孙Gōng
sūn:寒朝天子一般立正妻所生的长子为皇太子,其他外甥就叫做公子。公子的孙子被称呼公孙。有公孙的子孙就以公孙为和谐的姓。

言Yán:出自春秋时言偃之后,以祖名为姓。

仲孙Zhōng sūn:出自姬姓。

福Fú:出自春秋时宋朝先生福子丹之后,以祖名为姓

轩辕Xuān
yuán:相传轩辕黄帝号轩辕黄帝,他的后人中有以轩辕为姓的。

《百家姓》小孩子诵读版_标清

令狐Líng
hú:魏颗被晋君别封于令狐,“以邑为氏”而姓的令狐。

美高梅4858com 52

钟离Zhōng lí:源出于嬴姓。

宇文Yǔ
wén:汉族有个部落带头人自称“字文氏”。

长孙Zhǎng
sūn:宋代树立后,拓跋硅认为大叔沙莫雄的三外孙子嵩是外公的长孙,就赐嵩为“长孙”氏。嵩的后人也就径直以长孙为祥和的姓。

慕容Mù
róng:三国一代,土家族带头人莫护跋在棘城以北建立国家,其后裔以国为姓。

鲜于Xiān yú:源出子姓。

闾丘Lǘ
qiū:春秋时古代有大夫名叫闾丘婴,他的后代称为闾丘氏。

司徒Sī
tú:先秦设司徒这一官职。有的司徒后代就把官职作为协调的姓,称为司徒氏。

司空Sī
kōng:出自姒姓,是大禹的后裔,以官职名为姓。

佟Tóng:源于妫姓,出自夏王朝末年县令终古的后裔。

第四Dì
wǔ:源于妫姓,出自汉高祖汉太祖强制迁移原夏朝时期汉代的田氏公族时封的编序,属天子赐姓。

言Yán:出自春秋时言偃之后,以祖名为姓。

福Fú:出自春秋时北周先生福子丹之后,以祖名为姓。

小说来源自互连网,欢迎收藏及转账到对象圈,如涉及版权难题,请登时交换删除回去网易,查看更加多

主编:

相关文章

网站地图xml地图